shh.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 2479
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Berggren, Ulrika
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Peterson Frid, Malin
  Sophiahemmet University College.
  Patientundervisning vid hjärtsvikt: en forskningsöversikt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd som innebär att hjärtat inte kan försörja kroppen med nödvändig mängd blod. I västvärlden är hjärtsvikt ett vanligt förekommande tillstånd och med en prevalens på mellan två till tre procent klassificeras hjärtsvikt som ett folkhälsoproblem. Behandlingen av hjärtsvikt innefattar både farmakologiska och icke-farmakologiska metoder. Låg följsamhet hos patienter med hjärtsvikt är ett omfattande problem då upp emot 80 procent av patienterna inte är följsamma till behandlingsordinationer. Detta ger negativa konsekvenser för såväl individ som samhälle i form av försämring av tillståndet, sämre upplevd livskvalitet och större ekonomiska kostnader. Patientundervisning är ett viktigt medel för vårdpersonalen för att införliva kunskap till patienten för att på så vis även öka följsamheten.

  Syfte

  Syftet var att beskriva hur patientundervisning kan öka följsamheten hos patienter med hjärtsvikt.

  Metod

  För att besvara syftet har en forskningsöversikt utförts där artiklar om ämnet sökts i databaserna PubMed och CINAHL. Vidare har även manuella sökningar utförts. Totalt har 18 artiklar inkluderats i föreliggande forskningsöversikt. Samtliga inkluderade artiklar är kvalitetsbedöma av författarna enligt ett modifierat bedömningsunderlag samt granskade av en etisk kommitté.

  Resultat

  Resultatet visade att patientundervisning hade varierande effekt för följsamhet av både farmakologisk och icke-farmakologisk behandling hos patienter med hjärtsvikt. Patientundervisning kunde ske på olika vis och bäst effekt hade patientundervisning som gavs till patienten i dennes hem eller på hjärtsviktsmottagningar. Kontinuerlig patientundervisning påvisade bättre effekter för följsamheten än patientundervisning vid enstaka tillfällen. Motstridiga resultat för följsamheten påträffades av patientundervisning via telefonkontakt med en sjuksköterska. Undervisning av anhöriga gav ökad kunskap hos dem, dock påverkade inte detta patientens nyttjande av vård. Patientundervisning som envägskommunikation i form av video gav en viss förbättring av följsamheten medan sådan undervisning via CD-rom inte visade på några positiva effekter.

  Slutsats

  Patientundervisning till patienter med hjärtsvikt hade många olika upplägg vilka hade varierande effekt på följsamheten. Det främsta fyndet i föreliggande studie var att kontinuerlig patientundervisning från vårdpersonal gav de största vinsterna för följsamheten. Framförallt patientundervisning under hembesök från en sjuksköterska och patientundervisning på hjärtsviktsmottagningar gav positiva effekter på följsamheten. Minst effektivt för ökad följsamhet var patientundervisning vid enstaka tillfällen och patientundervisning endast då patienten var inneliggande på sjukhus.

 • 302.
  Bergh, Katarina
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Rahm, Jenny
  Sophiahemmet University College.
  Sophiahemmets sjuksköterskeutbildning från 1884-20002002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 303.
  Bergh, Maria
  Sophiahemmet University.
  Faktorer som påverkar smärtan hos barn som genomgår tonsillectomi inom dagkirurgi2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 304.
  Bergholm Ricksäter, Jessica
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Nyberg, Jesper
  Sophiahemmet University.
  Betydelsen av kompetensförsörjning och bemanning för en patientsäker vård - ett sjuksköterskeperspektiv: en litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund 

  En marknadsstyrd arbetsmarknad för sjuksköterskor riskerar att få effekt på patientsäkerhet eftersom kontinuiteten i bemanningen i vården förändras och kompetensförsörjningen riskeras. Det är brist på sjuksköterskor i stora delar av världen idag, vilket medför att arbetsgivare har ett ansvar att attrahera och ge förutsättningar för att fler ska vilja studera och arbeta som sjuksköterskor. Bristen på sjuksköterskor kan tillsammans med kompetensförsörjning och nya förutsättningar i bemanningen innebära negativa effekter på vårdkvalitet och patientsäkerhet.

  Syfte

  Syftet var att beskriva hur kompetensförsörjning och bemanning inverkar på patientsäkerhet i slutenvården ur ett sjuksköterskeperspektiv.

  Metod

  En litteraturöversikt valdes som metod för arbetet. Databassökningar genomfördes i PubMed och Cinahl, vilket resulterade i 16 artiklar som granskades och inkluderades i resultatet. En modifierad variant av integrerad analys har använts för att analysera artiklarna.

   

  Resultat

  Resultatet sammanfattades i tre kategorier; patientsäkerhet och sjuksköterskans kompetens, hur sjuksköterskans förmåga att utföra patientsäker vård påverkas av arbetsmiljön samt bemanning och kompetensförsörjning i slutenvården. Resultatet visar på att en ökad kompetens bland sjuksköterskor minskar risken för vårdskador. Rätt bemanning och en god arbetsmiljö är också faktorer som ger förutsättningar för att leverera en patientsäker och god kvalitet i vården samt bidrar en hållbar arbetsplats för sjuksköterskor.

   

  Slutsats

  Resultatet visar att patientsäkerhet och vårdlidande påverkas av brister i bemanning och kompetensförsörjning. Rätt bemanning, kontinuitet, erfarenhet, kompetensmix och arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten positivt. Det påverkar även sjuksköterskors säkerhet och hållbarheten i sjuksköterskans uppdrag. De patientskador som orsakas av brister i kompetens och bemanning är till största del lindriga skador, men medför ändå ett lidande för patienter. Det är svårt att dra några slutsatser om beprövade system eller tydliga handlingsalternativ för att lösa problematiken inom bemanning och kompetensförsörjning. Det är dock tydligt att övertid och hög personalomsättning får direkta effekter såsom ökat antal vårdskador och därmed riskerad patientsäkerhet.

 • 305.
  Bergius, Marie
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Bostedt, Johanna
  Sophiahemmet University.
  Den stora förändringen: hur kvinnors livssituation påverkas av hjärtsvikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund I Sverige dör 55 kvinnor per dag i hjärt- och kärlsjukdom och hjärtsvikt räknas som en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor. Hjärtsvikt kan yttrar sig på olika sätt hos kvinnor och män och det råder stora könsskillnader gällande symtom, diagnos, behandling och omvårdnad. En hjärtsviktdiagnos innebär stora förändringar i livet och medför ofta funktionsnedsättningar. Syfte Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som påverkar livssituationen för kvinnor med hjärtsvikt. Metod En icke-systematisk litteraturöversikt med induktiv ansats valdes med avsikt att redogöra för det aktuella vetenskapliga kunskapsläget. Totalt har 15 artiklar inkluderats. Resultat Tre huvudteman utformades; förändring, anpassningsförmåga och stödjande relationer. Utifrån syftet att beskriva vilka faktorer som påverkar livssituationen för kvinnor med hjärtsvikt identifierades följande faktorer; livskvalitet, fysiska och psykiska symtom, ålder, kunskap, egenvård, copingstrategier och stöd från familj samt hälso- och sjukvård. Slutsats De faktorer som framkom i resultatet står alla i relation till och påverkar varandra. Kvinnor drabbas av hjärtsvikt senare i livet än män. Det observerades att kvinnors livssituation präglas av en hög grad av stress och att de i större utsträckning drabbas av depression och ångest i samband med hjärtsvikt. Generellt förbättrades livskvalitet i takt med stigande ålder och förändrade förväntningar. Kunskap och stöd från familj samt hälso- och sjukvårdspersonal bidrar till en känsla av sammanhang vilket i sin tur gör det lättare att hantera livssituationen.

 • 306.
  Bergkrantz, Lovisa
  Sophiahemmet University College.
  Effekter och upplevelser av dans- och rörelseterapi inom hälso- och sjukvården2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: användandet av och intresset för komplementär- och alternativmedicin har under de senaste decennierna ökat i världen och i Sverige vilket innebär en utmaning för framtidens hälso- och sjukvård. Komplementär- och alternativmedicin (KAM) består av en mängd olika metoder/terapier. En huvudkategori av KAM är de kroppsliga- själsliga terapierna som fokuserar på interaktionen mellan hjärnan, själen och kroppen. Till denna kategori hör dans- och rörelseterapi. Sjuksköterskor har en positiv inställning till och en öppenhet inför användandet av KAM, dock anser de att de inte har tillräcklig kunskap inom området. För att möta framtidens utmaningar behöver sjuksköterskor ny kunskap om de komplementära metoderna. Dans- och rörelseterapi kan ses som ett potentiellt komplement till traditionell medicinsk behandling för flera olika patientgrupper och kunskap om denna komplementära terapi kan därför vara av betydelse för sjuksköterskan. Syfte: syftet med denna studie var att undersöka effekten och upplevelser av dans- och rörelseterapi inom hälso- och sjukvården. Metod: en litteraturbaserad studie genomfördes för att uppnå syftet. 15 artiklar inkluderades från databaserna PubMed, Cinahl, AMED, PsychInfo och IIPS samt från manuella sökningar. Resultat: tre områden med effekter och upplevelser av dansen framkom efter granskning av de 15 inkluderade artiklarna. Områdena var psykologiska effekter, fysiologiska effekter och relation mellan psyke och kropp. Slutsats: de psykologiska effekterna utgjorde den större delen av resultatet och rörde någon form av välmående som ökat välbefinnande, ökad livskraft och livsenergi. Även psykologiska effekter som förändrat beteende och minskad psykologisk stress framkom. En väsentlig del av de psykologiska effekterna visade en förhöjd livskvalitet och även emotionella effekter. De fysiologiska effekterna som framkom rörde främst balans, hållning, ökad rörlighet och ett fysiskt välbefinnande. Skilda resultat rörande förändring av stresshormoner och fysisk prestation framkom. Slutligen visade en del av resultatet att dansen skapade en relation mellan patienternas psyke och kropp. Bristen på stora randomiserade kontrollerade studier försvårade utvärderingen av dans- och rörelseterapins effekter.

 • 307.
  Bergkvist, Karin
  Sophiahemmet University.
  Hospital care or home care after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation - patients' experiences of care and daily life during the early phase2016Conference paper (Other academic)
 • 308.
  Bergkvist, Karin
  Sophiahemmet University.
  Kommunikation: Samtal och bemötande i vården2019In: Kommunikation / [ed] Bjöörn Fossum, Lund: Studentlitteratur , 2019, 3, p. 327-339Chapter in book (Other academic)
 • 309.
  Bergkvist, Karin
  Sophiahemmet University.
  Life situation in patients and their family members after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: aspects of health and support in different care settings2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is mainly an intensive treatment option for hematology malignancies. During the past decades, improved care and treatment have been systematically developed. One example is the possibility for patients to choose to be at home rather than in the hospital during the early neutropenic phase after HSCT. Recent studies have shown positive medical advantages with home care. The overall aim of this thesis was to describe patients and family members’ life situation after HSCT, as well their experiences from two different care setting: the patient’s home or the hospital. Data from patient-reported experiences were used in studies I and II and patient reported- outcomes in study III. In study IV data from family members experiences were used. Data from 173 (study I n=41; study II n= 15; study III n= 117) patients and 14 family members (study IV) were included in the thesis.

  In study I patients in both the hospital care group and the home care group expressed high satisfaction with the care and support during the acute post- transplantation phase.

  In study II four categories were identified from the interviews with patients To be in a safe place, To have a supportive network, My way of taking control, and My uncertain way back to normal.

  In study III, a cross-sectional survey was conducted and the majority of patients in both hospital care (77%) and home care (78%) rated their general health as ‘good’. A median of 14 symptoms were reported by patients in both hospital (0- 36) and home care (1-29). There were no significant differences regarding general health, symptom occurrence or self-efficacy between patients in hospital and those in home care.

  In study IV interviews with family members generated a main category, Being me and being us in an uncertain time was identified and five generic categories To receive the information I need, To meet a caring organization, To be in different care settings, To be a family member, and To have a caring relationship.

  In summary, numerous factors (the care routines, information, the competence and support from the health care team) related to the care were shown to influence the feeling of being safe regardless of care setting. Both patients and family members express the uncertainty associated with the HSCT. Different strategies (to have faith, being positive, hope and live in the present) were used to balancing the uncertainty. The majority of patients in both hospital care and home care rated their general health as ‘good’. A high symptom occurrence was reported in both groups in median five years post HSCT.

 • 310.
  Bergkvist, Karin
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet University.
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet University.
  Mattsson, J
  Larsen, J
  Patients' experiences of different care settings and a new life situation after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation2018In: European Journal of Cancer Care, ISSN 0961-5423, E-ISSN 1365-2354, Vol. 27, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Over the past 20 years, considerable healthcare resources have shifted from an inpatient to an outpatient setting. To be in an outpatient setting or at home after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) has been shown to be medically safe and beneficial to the patient. In this study we describe patients' experiences of different care settings (hospital or home) and a new life situation during the acute post-transplant phase after HSCT. Semi-structured interviews were conducted with 15 patients (six women and nine men) 29-120 days after HSCT. An inductive qualitative content analysis was performed to analyse the data. The analysis resulted in four categories: To be in a safe place, To have a supportive network, My way of taking control, and My uncertain return to normality. The findings showed that patients undergoing HSCT felt medically safe regardless of the care setting. The importance of a supportive network (i.e. the healthcare team, family and friends) was evident for all patients. Both emotional and problem-focused strategies were used to cope with an uncertain future. Being at home had some positive advantages, including freedom, having the potential for more physical activity, and being with family members. The study highlights some key areas thought to provide more personalised care after HSCT.

 • 311.
  Bergkvist, Karin
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet University.
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet University.
  Mattsson, Jonas
  Larsen, Joacim
  Patients' life situation during allogeneic hematopoietic stem cell transplantation - when care is given in different care settingsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 312.
  Bergkvist, Karin
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Larsen, J
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet University.
  Mattsson, J
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet University.
  Family members' life situation and experiences of different caring organisations during allogeneic haematopoietic stem cells transplantation:: A qualitative study2018In: European Journal of Cancer Care, ISSN 0961-5423, E-ISSN 1365-2354, Vol. 27, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe family members' life situation and experiences of care in two different care settings, the patient's home or in hospital during the acute post-transplantation phase after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation (HSCT). Data were collected through semi-structured interviews with 14 family members (seven women and seven men). An inductive qualitative content analysis was used to analyse the data. The majority of the family members' (n = 10) had experiences from home care. The findings show the family members' voice of the uncertainty in different ways, related with the unknown prognosis of the HSCT, presented as Being me being us in an uncertain time. The data are classified into; To meet a caring organisation, To be in different care settings, To be a family member and To have a caring relationship. Positive experiences such as freedom and security from home care were identified. The competence and support from the healthcare professionals was profound. Different strategies such as adjusting, having hope and live in the present used to balance to live in an uncertain time. The healthcare professionals need to identify psychosocial problems, and integrate the psychosocial support for the family to alleviate or decrease anxiety during HSCT, regardless of the care setting.

 • 313.
  Bergkvist, Karin
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Larsen, Joacim
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet University.
  Mattsson, Jonas
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet University.
  Being me and being us in an uncertain time: Family members' experiences during allogeneic hematopoietic stem cell transplantation when care is given in the patient's home or in hospitalManuscript (preprint) (Other academic)
 • 314.
  Bergkvist, Karin
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Larsen, Joacim
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet University.
  Mattsson, Jonas
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet University.
  Family members' experiences of different caring organizations during allogeneic hematopoietic stem cells transplantation - a qualitative study2016Conference paper (Other academic)
 • 315.
  Bergkvist, Karin
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Larsen, Joacim
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet University.
  Mattsson, Jonas
  Svahn, Britt-Marie
  Hospital care or home care after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: patients' experiences of care and support2013In: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 17, no 4, p. 389-395Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE:

  Treatment at home during the pancytopenic phase after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) has been an option for patients at our center since 1998. Earlier studies have shown that home care is safe and has medical advantages. In this study, we present patients' experiences of care and support while being treated in hospital or at home during the acute post-transplantation phase.

  METHOD:

  Patients (n = 41, 22 in hospital care and 19 in home care) answered the SAUC questionnaire at discharge (when home, or from hospital). Both statistical analysis and deductive content analysis were used.

  RESULTS:

  The patients were highly satisfied with the care and support during the acute post-transplantation phase. Patients in home care were found to be more satisfied with care in general than patients in hospital care. The importance of safety, empathy, and encouragement from healthcare staff were expressed regardless of where care was given. Patients also felt that receipt of continuous, updated information during treatment was important and they had a strong belief in HSCT but were uncertain of the future regarding recovery.

  CONCLUSIONS:

  The main findings of this study were that in comparison to hospital care, home care does not appear to have a significant negative effect on patients' experiences of care and support during the acute post-transplantation phase. In addition patients in home care felt safe, seen as a person and encouragement seem to empower the patients at home. Thus, this study may encourage other transplantation centers to provide home care if the patients want it.

 • 316.
  Bergkvist, Karin
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Winterling, Jeanette
  Johansson, Eva
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet University.
  Svahn, Britt-Marie
  Remberger, Mats
  Mattsson, Jonas
  Larsen, Joacim
  General health, symptom occurrence, and self-efficacy in adult survivors after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: a cross-sectional comparison between hospital care and home care2015In: Supportive Care in Cancer, ISSN 0941-4355, E-ISSN 1433-7339, Vol. 23, no 5, p. 1273-83Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: Earlier studies have shown that home care during the neutropenic phase after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) is medically safe, with positive outcomes. However, there have been few results on long-term outcomes after home care. The aims of this study were to compare general health, symptom occurrence, and self-efficacy in adult survivors who received either home care or hospital care during the early neutropenic phase after allo-HSCT and to investigate whether demographic or medical variables were associated with general health or symptom occurrence in this patient population.

  METHODS: In a cross-sectional survey, 117 patients (hospital care: n = 78; home care: n = 39) rated their general health (SF-36), symptom occurrence (SFID-SCT, HADS), and self-efficacy (GSE) at a median of 5 (1-11) years post-HSCT.

  RESULTS: No differences were found regarding general health, symptom occurrence, or self-efficacy between groups. The majority of patients in both hospital care (77 %) and home care (78 %) rated their general health as "good" with a median of 14 (0-36) current symptoms. Symptoms of fatigue and sexual problems were among the most common. Poor general health was associated with acute graft-versus-host disease (GVHD), low self-efficacy, and cord blood stem cells. A high symptom occurrence was associated with female gender, acute GVHD, and low self-efficacy.

  CONCLUSIONS: No long-term differences in general health and symptom occurrence were observed between home care and hospital care. Thus, home care is an alternative treatment method for patients who for various reasons prefer this treatment option. We therefore encourage other centers to offer home care to patients.

 • 317.
  Bergkvist, Sofia
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Friedvall, Sabina
  Sophiahemmet University.
  Behov av stöd för syskon till patienter med schizofreni2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Schizofreni anses vara den allvarligaste av psykossjukdomar och leder ofta till livslångt psykiskt lidande. Ca 1300 personer insjuknar i Sverige per år. Sjukdomsförloppet går i skov som kan vara olika långa samt av olika svårighetsgrad och tiden däremellan kan vara helt eller delvis symtomfri. Ett utvecklande av schizofreni tros vara en kombination av genetiska- och biologiska faktorer i kombination med yttre påfrestningar som sociala problem och somatiska sjukdomar. Diagnosen ställs utifrån ett eller flera av följande symtom: vanföreställningar, hallucinationer, desorienterad tankeverksamhet, onormalt rörelsemönster inklusive katatoni, brist på känsloengagemang, apatisk tillbakadragenhet och avtrubbade affekter. Alla dessa symtom kan av omgivningen uppfattas som besvärande beteenden vilket i stor utsträckning påverkar patientens närstående. Vid schizofreni utgör familjen ofta den primära vården vilket gör att deras livskvalitet påverkas betydligt av patientens sjukdom.

  Syfte

  Att beskriva hur syskon till en person med schizofreni upplever sin livssituation.

  Metod

  En litteraturöversikt med systematisk ansats utfördes. 15 vetenskapliga artiklar vilka svarade mot skribenternas syfte angående behov för närstående och syskon till patienter med schizofreni inkluderades.

  Resultat

  Resultatet av artiklarna valdes att presenteras med hjälp av sex huvudrubriker: Syskonrelationer, känslor, copingbeteende, copingstrategier, syskons behov av information och utbildning samt stöd. Syskon till patienter med schizofreni drabbas i olika grad av svårhanterliga känslor som påverkar deras dagliga liv. De uttrycker i majoriteten av studierna en brist på stödjande insatser som anpassats efter deras specifika behov och situation.

  Slutsats

  Vi ser en tydlig brist på specificerat och individanpassat stöd åt syskon till personer med schizofreni. Sjukdomen är ofta är livslång och har stor påverkan på det friska syskonet under större delen av hans/hennes liv. Därmed anser vi att fokus bör läggas på att utforma adekvata stödinsatser för den här närståendegruppen.

 • 318.
  Berglind Garmenfjäll, Åsa
  Sophiahemmet University.
  Samband mellan näringstillstånd och upplevd hälsa hos äldre personer2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De äldre utgör en allt större andel av Sveriges befolkning och de flesta äldre lever ett friskt och aktivt liv. Med stigande ålder ökar dock risken för sjuklighet och funktionshinder och därmed i ökad omfattning behovet av hjälp och stöd inom en rad olika områden. I takt med ökad sjuklighet och eventuella tillstötande funktionshinder ökar också risken för att det på-verkar direkt eller indirekt den äldres nutritionstillstånd och förmågan att äta. Upplevelsen av hälsa är individuell och påverkas av olika faktorer såsom ålder, kön, etnicitet, sjukdom, soci-alt umgänge och kultur. Studier visar att ett gott näringstillstånd upprätthåller den äldres hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet samt återhämtning efter sjukdom. Syftet med förelig-gande studie var att beskriva samband mellan näringstillstånd och hur äldre upplever sin hälsa. Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv och korrelativ design där

  korrelation har beräknats med Spearmans rangkorrelationskoefficient.

  Resultatet baseras på 64 äldre mellan 65-99 år som var inskrivna i kommunal äldreomsorg, i en mellansvensk kommun. De äldres nutritionstillstånd och hälsa bedömdes utifrån Mini

  Nutritional Assessment (MNA), Nutritional Form for the Elderly (NUFFE) och Hälsoindex (HI). Studien visade ett signifikant samband mellan näringstillstånd och upplevd hälsa oavsett mätinstrument för näringstillstånd. Sambandet var måttligt starkt men indikerade att de äldre som skattade sin hälsa lågt hade ökad risk för undernäring eller var undernärda. Slutsatsen är att om undernäring kan förebyggas kan äldre möjligen bo längre i sina hem och utföra sina dagliga aktiviteter, och förhoppningsvis, oberoende av andra människor.

 • 319.
  Berglund, Birgitta
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Jansson, Kerstin
  Sophiahemmet University.
  Nyförlösta mödrars erfarenheter av att få eftervård på den neonatalavdelning där deras sjuka nyfödda barn vårdas: en enkätundersökning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet för eftervården är att den nyblivna modern skall få vara tillsammans med sitt sjuka nyfödda barn och utifrån behov få stöd, råd och omvårdnad av barnmorskan. När det uppstår ett avancerat vårdbehov hos barnet efter förlossningen separeras i dag modern och barnet på de flesta sjukhus i Sverige. Detta ses av många som oundvikligt eftersom mor och barn kräver vård inom olika verksamheter. Det finns dock flera vinster med att inte separera mor och barn efter förlossningen såsom minskad stress hos modern och mindre påverkan på hennes anknytning till barnet efter förlossningen. Förutom olika vårdrutiner som förhindrar separation är den fysiska vårdmiljön avgörande för en tidig känslomässig närhet vilket i sig har betydelse för barnets hälsa och utveckling. Få studier beskriver mödrars erfarenhet av att få eftervård i samma lokaler, som sitt sjuka nyfödda barn, på en neonatalavdelning.

  Syftet med denna studie var att undersöka mödrars erfarenheter av att ha fått sin eftervård i samma lokaler som sitt sjuka nyfödda barn som vårdas på en neonatalavdelning.

  En deskriptiv tvärsnittsstudie valdes som metod. Data insamlades med hjälp av en enkät med kvantitativ och kvalitativ del. En postenkät skickades ut till 200 mödrar som hade varit inskrivna i samband med att modellen för samvård infördes på det sjukhus där de vårdats efter förlossningen. Resultatet av det insamlade data analyserades med hjälp av deskriptiv statistik. Kvalitativa data bestod av fritextsvar som kategoriserades och summerades.

  Antalet mödrar som svarade på enkäten var 86 vilket motsvarade en svarsfrekvens på 43 procent. Resultatet visade att 92 procent av dem som svarade på enkäten var nöjda med eftervården. Av mödrarna hade 86 procent fått sitta med sitt barn hud-mot-hud så mycket som de önskat och 79 procent hade fått möjlighet att vara delaktiga i sitt barns omvårdnad i den utsträckning de hade velat när barnet vårdades på IVA-sal. Sjuttionio procent angav att de hade fått tillräcklig uppföljning efter förlossningen och 86 procent hade fått det stöd de ansåg sig behövt för egen del. Att de fått kontakt med barnmorska inom rimlig tid efter förlossningen rapporterade 84 procent och färre än häften (48 %) hade fått möjlighet till en genomgång av sin förlossning med barnmorska. Brist på information avseende tidig bröststimulering rapporterades, 51 procent angav att de hade erhållit tillräckligt med information. Tillräckligt utrymme att samtala kring frågor/tankar om sin eftervård uppgav 53 procent av mödrarna. Tre kategorier framkom i analysen av varför modern inte kunnat vara delaktig i vården av sitt barn inom det första dygnet: Moderns tillstånd; Barnets tillstånd; Annan orsak. Fyrtiofyra informanter lämnade fritextsvar under övriga synpunkter, fyra kategorier framkom: otydlighet och avsaknad av eftervård, information och andra negativa synpunkter samt positiva upplevelser.

  Slutsatsen av föreliggande studie är att mödrarna till största delen hade positiva erfarenheter av att få sin eftervård på en neonatalavdelning tillsammans med sitt sjuka nyfödda barn. Möjliga utvecklingsområden för att förbättra vården är tydligare informationen om tidig bröststimulering, rutiner för uppföljning av förlossningen, möjlighet att samtala kring sin eftervård och att tydliggöra barnmorskans roll i vården. Ytterligare studier behövs för att ta fram kunskap som kan användas i vården gällande samvårdsmodellen på en neonatalavdelning.

 • 320. Berglund, Britta
  et al.
  Mattiasson, Anne-Cathrine
  Sophiahemmet University College.
  Ehlers-Danlos syndrom: vad är det?2003In: Svensk Rehabilitering, ISSN 1403-4468, no 3, p. 44-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 321. Berglund, Britta
  et al.
  Mattiasson, Anne-Cathrine
  Sophiahemmet University College.
  Nordström, Gun
  Acceptance of disability and sense of coherence in individuals with Ehlers-Danlos syndrome2003In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 12, no 5, p. 770-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Ehlers-Danlos syndrome (EDS) is a relatively rare, inherited connective tissue disorder and skin hyperextensibility, joint hypermobility, chronic joint and limb pain, blood vessel and tissue fragility are frequent symptoms. The aims of this study were to describe the degree to which individuals with EDS accept and cope with perceived limitations related to the syndrome, and to determine the relationships between acceptance of disability (AD), sense of coherence (SOC), functional health status and background data. Four questionnaires were mailed: the AD scale Modified (ADM), the SOC Scale, the Sickness Impact Profile (SIP) and a background form. The respondents with EDS were recruited through the EDS National Association in Sweden and the response rate was 74% (69 females and eight males). The Ethical Committee at Huddinge University Hospital (ref. no. 152/95) approved the study. This study has shown that the level of AD and SOC in individuals with EDS is similar to other patient groups, e.g. individuals with ostomy and with diabetes. Further, the SOC was in concordance with that of the general population. Those working full-time accepted their disability to a greater degree than those on sick leave or disability pension. A multiple regression analysis showed that a greater AD was associated with a higher level of SOC and a better functional health status. The SOC and SIP together accounted for 50% of the variance in the ADM. For health promotion in nursing practice it is important to have insight into the problem areas which may influence the overall life situation for an individual with EDS. A key issue for nurses is to identify individuals with low acceptance of their disease and/or low SOC in order to support these persons' adaptation process. Future research on EDS may be directed towards projects focusing on the development and implementation of models to strengthen the level of AD and SOC in this group.

 • 322. Berglund, Britta
  et al.
  Mattiasson, Anne-Cathrine
  Sophiahemmet University College.
  Randers, Ingrid
  Sophiahemmet University College.
  Dignity not fully upheld when seeking health care: experiences expressed by individuals suffering from Ehlers-Danlos syndrome2010In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 32, no 1, p. 1-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim. The principle of human dignity has assumed importance in ethics and constitutional law throughout the 20th century in the Western world. It calls for respect of each individual as unique, and of treating him or her as a subject, never as a mere object. As such, the principle constitutes an ethical cornerstone in health care. Patients suffering from Ehlers-Danlos syndrome (EDS) challenge medical care and knowledge in health-care professionals' as symptoms sometimes are vague. Individuals with this disorder have reported not being respected when seeking health care. Purpose. To describe encounters in health-care situations when individuals suffering from EDS experienced that their dignity was not fully upheld. A further aim was to describe the long-term consequences of these experiences. Method. A study-specific questionnaire was designed, where individuals with EDS described their encounters with health care from a personal perspective. Results. After qualitative content analysis, the following five categories were identified: 'Being ignored and belittled by health-care professionals,' 'Being assigned psychological and/or psychiatric explanations', 'Being treated and considered merely as an object', 'Being trespassed in one's personal sphere' and 'Being suspected of family violence'. Consequences of these encounters were 'Mistrusting the physician' and 'Risking bad health'. Conclusions. The memory of not being respected is substantial for individuals with EDS and can last for years. As a result, lack of trust for the health-care system is created and they may experience difficulties in future encounters with health care. Therefore, health-care professionals should base their actions on norms that protect human dignity and confirm each patient as a unique human being with resources and abilities to master their own life.

 • 323. Berglund, Britta
  et al.
  Nordström, Gun
  Hagberg, Catharina
  Mattiasson, Anne-Cathrine
  Sophiahemmet University College.
  Foot pain and disability in individuals with Ehlers-Danlos syndrome (EDS): impact on daily life activities2005In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 27, no 4, p. 164-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To investigate the amount and severity of podiatric problems in individuals with EDS as well as the consequences on daily life activities, and to compare these results with the results from a comparison group of the general population. METHOD: The Manchester Foot Pain and Disability Schedule (MFPDS) and a demographic and foot-specific form were mailed. RESULTS: One hundred and thirty-six individuals with EDS and 292 from the comparison group responded. The median MFPDS total score in the EDS group was 33 (range 17-49) (mean 32, SD 8) and in the comparison group 17 (range 17-41) (mean 19, SD 4) (P < 0.001). The items most frequently marked with 3 points in the EDS group were: 'I avoid standing for a long time', 'I catch the bus or use the care more often', and 'I get irritable when my feet hurt' (56, 46 and 43%, respectively). When comparing the NRS score (i.e. Numeric Rating Scale) regarding pain intensity between the EDS group (median 5) and the comparison group (median 0), a statistically significant difference was found (P < 0.001). Other foot problems than pain were reported by 73% (n = 100) of the EDS group and by 21% (n = 60) of the comparison group (P < 0.001). The presence of flat feet in the EDS group and the comparison group was reported by 55% (n = 75) and 8% (n = 23) respectively. CONCLUSION: Individuals' with EDS endure difficulties with their mobility due to their foot problems and related disability. It is therefore of utmost importance to find ways to assess the actual foot status for this group and to support the individuals with solutions to their problems with ambulation.

 • 324.
  Berglund, Eric
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Cannrox, Niklas
  Sophiahemmet University.
  Anhörigas upplevelse av att närvara vid hjärt- och lungräddning: en litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 325.
  Berglund, Linnea
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Fjellman, Siri
  Sophiahemmet University.
  Registered nurses' experiences of working with indigenous patients in remote areas in Amazonas, Peru: a qualitative interview study at health clinics in Loreto region2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background In remote areas of the Peruvian Amazon there is a high burden of communicable diseases, limited access to health care and a low distribution of registered nurses. Registered nurses are working with indigenous patients in the area, where traditional medicine and practice is common. In order to strengthen the relation between western and traditional practices, intercultural health has been implemented within the public health care.

  Aim The aim was to describe registered nurses’ experiences of working with indigenous patients in remote health care settings in Loreto region, Peruvian Amazon.

  Method A qualitative field study with semi-structured interviews was conducted at four health clinics in Maynas and Mariscal Ramón Castilla province. A qualitative content analysis was used when analyzing the data.

  Findings Three categories were identified in the analysis; Working environment in a remote area, Providing health care for indigenous patients and Including intercultural health in nursing practice. The participants’ daily work with few colleagues and high demand in remote clinics was described. Experiences of working with intercultural health, as well as opportunities and challenges of working with indigenous patients was found.

  Conclusion The registered nurses work in an area with a high workload, limited resources and geographic isolation. Intercultural implementations were shown to improve intercultural relations, autonomy and health. Challenges between registered nurses and indigenous patients related to communication and different cultures were described. In order to improve the situation and reach the UN Sustainable Development Goals, infrastructural and socio-economic improvements, more resources and health professionals are necessary.

 • 326.
  Berglund, Linnea
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Helgesson, Denise
  Sophiahemmet University College.
  Spegel, spegel på väggen där: en litteraturbaserad studie om estetisk plastikkirurgis inverkan på det psykosociala välbefinnandet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 327.
  Berglund, Rebecka
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Birkedahl, Hanna
  Sophiahemmet University.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att möta sjuka barn och deras föräldrar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett möte ger möjligheten att skapa en relation mellan barnet, föräldrarna och sjukvårdspersonalen på sjukhus. Därför bör sjuksköterskan i det första mötet vara vänlig, igenkännande, uppmärksam och lyssna på föräldrarna och barnet. En del sjuksköterskor får kämpa med att komma överens med barn och föräldrar i vården och bemötandet är en av utmaningarna som ingår i ett möte.

 • 328.
  Bergman, Daniel
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Eklinder, Michele
  Sophiahemmet University College.
  Erfarna sjuksköterskors möte med tonåringar som har ett suicidalt beteende2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 329.
  Bergman, Erika
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Malmstedt, Jonna
  Sophiahemmet University College.
  Effekter av musikterapi i samband med operativa ingrepp under regional anestesi: en systematisk litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 330.
  Bergman, Frida
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Örsell, Susanna
  Sophiahemmet University College.
  Integritet inom demensvården: en intervjustudie med sjuksköterskor2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 331.
  Bergman, Håkan
  Sophiahemmet University.
  Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att arbeta i prehospital sjukvårdsledning vid allvarlig händelse: kvalitativ intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 332.
  Bergman, Ida
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Nyman, Johanna
  Sophiahemmet University.
  Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios i det dagliga livet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund 

  Globalt sett lever cirka två till tio procent av alla kvinnor i fertil ålder med endometrios. Tillståndet utvecklas när celler från endometriet släpper och fäster på annan vävnadsyta utanför livmodern. Sjuksköterskan behöver ha kunskap om endometrios för att kunna upptäcka symtom och vara lyhörd på tecken som tyder på sjukdomstillståndet.

  Syfte

  Att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med endometrios i det dagliga livet.

  Metod

  En litteraturöversikt där sökningar genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Totalt inkluderades sjutton vetenskapliga artiklar som har analyserats, kvalitetsgranskas och redovisas i en matris.

  Resultat

  Två kategorier framkom ur analysen kvinnors upplevelse av hälso- och sjukvård och påverkan på det dagliga livet. Kvinnorna kände sig exponerade och upplevde en kunskapsbrist om sjukdomstillståndet hos vårdpersonalen. Vidare upplevde kvinnorna att endometrios kontrollerade deras liv med en negativ påverkan på flera avseenden i det dagliga livet.

  Slutsats

  Ur resultatet framkom att det saknas kunskap om endometrios, inte minst hos de drabbade men även hos allmänheten och vårdpersonal. Detta innebar en negativ inverkan på det dagliga livet hos kvinnor med endometrios vilket orsakade ett lidande. Med en ökad kunskap om endometrios skulle kvinnorna kunna få ett bättre bemötande både från allmänheten och vårdpersonal, snabbare diagnoser, kortare vårdtider och ett minskat lidande.  

 • 333.
  Bergman, Jennie
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Bergschöld, Linnéa
  Sophiahemmet University.
  Men lilla gumman, det är bara mensvärk!: en litteraturstudie om hur hä̈lso- och sjukvårdens bemö̈tande kan minska vå̊rdlidande hos kvinnor med endometrios2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Endometrios är den tredje vanligaste gynekologiska sjukdomen i Sverige. Endometrios innebär att livmoderslemhinnans celler fäster i omkringliggande vävnad och orsakar inflammatoriska förändringar. Endometrios är en kronisk sjukdom med diffusa symtom och kunskapen om sjukdomen är låg. Det medför ökad risk för att kvinnorna blir missförstådda och kränkta vid bemötandet då hälso- och sjukvårdspersonalen tror att kvinnorna istället lider av psykosomatiska besvär. Det tar cirka sju till tio år innan korrekt diagnos ställs.

  Syfte

  Att beskriva hur hälso- och sjukvården kan bemöta kvinnor med endometrios för att minska vårdlidande.

  Metod

  Litteraturstudie har valts där 15 vetenskapliga artiklar analyserats utifrån Katie Erikssons omvårdnadsteori där vårdlidande ingår. Databaserna Academic Search Elite, CINAHL, PsycINFO och PubMed har använts vid artikelsökning, därefter har artiklarna lästs igenom, granskats och värderats utifrån Sophiahemmet Högskolas mall för granskning av artiklar. En manifest innehållsanalys har sedan gjorts.

  Resultat

  Resultatet redovisas under de fyra aspekterna av vårdlidande; kränkning av värdighet, fördömelse, maktutövning och utebliven vård. Vårdlidande kan minskas genom att vårdtagaren blir bemött med förtroende och respekt, får stöd och information och att en god kommunikation finns mellan vårdgivare och vårdtagare. Vårdtagarens symtom måste tas på allvar och vårdgivaren behöver ha god kunskap och utbildning inom endometrios. Teamsamverkan kan möjliggöra att vårdtagarens behov tillgodoses.

  Slutsats

  För att lindra vårdlidande och ge ett gott bemötande bör sjuksköterskan hålla sig ajour

  gällande ny forskning om endometrios och ha ett holistiskt synsätt. Hälso-och

  sjukvårdspersonal måste ha kunskap om sjukdomens symtom och skapa förtroende till

  vårdtagaren. 

 • 334.
  Bergman, Jessica
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters kunskap om och attityder till infektionssjukdomen hiv/aids och till personer smittade med hiv: en forskningsöversikt2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 335.
  Bergman, Johan
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Sandqvist, Joakim
  Sophiahemmet University.
  Ambulanssjuksköterskans upplevelser - från utlarmning till ankomst till ett allvarligt skadat eller sjukt barn: en kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Children are not small adults. Caring for children in healthcare differs from taking care of adults in many aspects. For example children have a different anatomy and physiology compared to adults and this must be taken in to consideration. Another perspective is the fact that healthcare professionals often become more emotionally involved when caring for a child. The parents of the child, who are often stressed and afraid, should also be provided with safe and good care. A large part of the ambulance nurses feel that the caring of children is the hardest part in their profession. This is due to both the general feeling of children being emotionally challenging to care for and the fact that children are so rarely critically ill or injured. This combined can make the ambulance nurse feel unused to the task and insecure on how to approach it. When the ambulance nurse is reached by the alarm the preparing phase initiates. This phase is ongoing until the ambulance arrives at the patient. The authors find that ambulance nurses experiences of caring for children is well studied. However, the authors find no studies on ambulance nurses experiences of the preparation phase.

  The aim of this study is to enlighten the ambulance nurses ́ experiences of the preparation phase – from the time when receiving the alarm until arriving to a severely injured or a cricitcally ill child.

  The study has been conducted through a qualitative approach with semi structured interviews. Eight ambulance nurses participated in the study. To be included they had to have experience of taking care of at least one critically ill or injured child where it was clear from the alarm that the child was critically ill or severely wounded. The interviews were then analyzed with a qualitative content analysis.

  The studys result showed that ambulance nurses seldom take care of severly injured or critically ill children. This lead to ambulance nurses experiencing stress, fear and in certain cases horror when encountering an alarm indicating that it is about a critically ill or severly injured child. The reasons why ambulance nurses experienced these alarms concerning children differently - compared to alarms concerning adults were: a stronger emotional response, children are smaller in size, an unacustomedness among ambulance nurses regarding taking care of critically ill or severly injured children and ultimately different doses regarding medicine as regards to adults. Ambulance nurses in the study experienced a need for more human resources when taking care of a child as regards to an adult. This because the childs parents needed support and care when their child is critically illa or severly injured. Providing the parents with enough attention with only one ambulance crew is difficult, which is why more human resources were needed. Ambulance nurses described a general need for more education regarding the care of critically ill or severly injured children.

  In accordance with ambulance nurces experiences, included studies and the litterature –more education in specifically the emergency treatment of children was needed. Aswell was the need for more human resources when it came to alarms regarding children. This together with more education and experience, could give the ambulance nurse the opportunity to become more confident in their preparations and care of children and their relatives.

 • 336.
  Bergman, Mikael
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Sahlén, Hanna
  Sophiahemmet University.
  ”Better a horrifying end, than horror without end”: litteraturstudie om orsaker till en önskan om påskyndad död hos terminalt sjuka för att sjuksköterskan bättre ska kunna bidra till lindrat lidande2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Många människor har en idé om hur de önskar dö och hoppas få stöd för sina önskningar av närstående och hälso- och sjukvården. Det är inte otänkbart att många sjuksköterskor i yrkeslivet möter patienter som uttrycker en önskan om att förkorta sina liv för att undgå lidande. Det är en önskan som inte kan bli uppfylld men den måste bli bemött.

  Syfte

  Syftet var att undersöka tänkbara orsaker till att terminalt sjuka personer önskar påskynda sin egen död så att sjuksköterskan bättre ska kunna bidra till lindrat lidande.

  Metod

  Litteraturstudie där 17 vetenskapliga artiklar granskats utifrån syftet till resultatet. Inkluderade databaser var CINAHL och PubMed. Studien riktade in sig på terminalt sjuka personer och bakomliggande orsaker till en önskan om att påskynda döden.

  Resultat

  Grunden till önskan om en påskyndad död ligger i människans lidande. Fynden presenteras i tre teman: Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Rädsla inför döendeprocessen är den starkast bidragande faktorn till önskan om en påskyndad död. Att den döende får möjlighet att tala om sin rädsla och bli bekräftad är förlösande och verkar lindrande.

  Slutsats

  Tänkbara orsaker till en önskan om påskyndad död hos terminalt sjuka som framkom av studien var rädsla för framtida lidande, depression och hopplöshet samt upplevelsen att vara en börda. Resultatet indikerar att fysiskt lidande inte är en avgörande faktor utan ofta verkar tillsammans med eller bakomliggande till psykiska eller existentiella faktorer. Sjuksköterskan behöver möta patienten, vara en tålare, i dennes behov att prata om döden med empati, öppenhet och fördomsfrihet.

 • 337.
  Bergmark Kudan, Malin
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Edlund, Petra
  Sophiahemmet University.
  Upplevelsen av ett mindfulnessprogram och dess inverkan på symtom hos patienter med cancerdiagnos i ett palliativt  skede2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Palliative care prevents and relieves suffering through early detection, assessment and treatment of pain and other physical, psychosocial and spiritual problems. The four guiding principles of palliative care is holistic, closeness, empathy and knowledge. Frequently occurring symptoms for patients in palliative care are anxiety, fatigue, pain and nausea. Edmont Symtom Assesment Scale (ESAS) is a ten-scale symptom assessment tools for the most common symptoms for patients in palliative care. The breaking point for symptoms exceeding four on ESAS is classified as moderate/severe and four or under is classifies as little. Mindfulness is an ancient meditation practice that has in several studies been revealed an increased quality of life, reduced stress and anxiety for patients with different cancer diagnoses. Mindfulness sa a metod requires continuous training to better meet the sources of stress and external pressures of life.

   The aim of this study was to examine a seven days mindfulness programs effect on symptoms and experiences in patients with cancer in palliative care.

   The method that the authors have used were a case study with several falls design to test the mindfulnessprogram. After the end of the program, the authors analysed four informants experience with interviews. For the analysis of interview data was used a qualitative content analysis with inductive approach. Informants (n=6) also estimated their symptoms using ESAS before and after the mindfulnessprogram.

   The result appeared into three categories; The experience of the mindfulnessprogram, Relief of symptoms and Mindfulness as self-care. The study revealed that several of infomants that the experience of getting to relax and become calm was the biggest effect of the mindfulnesprogram. Most informants were positive of continuing mindfulness training. All informants estimated their symptoms lower using ESAS after completed the mindfulnessprogram.

   The result of the study showed that the mindfulnessprogram helped the infomants to relax. The program also decreased the experience of troublesome symtoms. Through support and introduction nurses can teach the patient to practice mindfulness on their own through self care.  

 • 338.
  Bergstedt, Sara
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Dahlin, Charlotta
  Bröstcancer och sexualitet: med inriktning på hormonell behandling2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor idag och var tionde kvinna drabbas någon gång av sjukdomen. Genetiska faktorer kan öka risken för att drabbas av bröstcancer. Tidig menarche och sen menopaus hör även de till riskfaktorerna. De behandlingsmetoder för bröstcancer som finns tillgängliga är kirurgisk behandling, strålbehandling, cytostatika, hormonpreparat samt annan medicinsk behandling. Indikationen för hormonell behandling är om tumörcellerna har östrogenpositiva receptorer på sin cellyta. Hormonell behandling innefattar i huvudsak Tamoxifen och aromatashämmare. Kvinnor som genomgår en behandling med hormonpreparat kan uppleva typiska biverkningar som liknar de som uppkommer vid menopausen såsom vallningar och svettningar, torra och sköra slemhinnor i underlivet, fatigue, nedsatt sexuell lust samt dysparenui (smärta vid samlag). Sexualiteten berör våra djupaste känslor och bidrar till njutning och lycka. Det sexuella behovet är individuellt men är en essentiell del i människors hälsa. Vårdpersonal måste ha kunskap om sexualitet för att kunna ge denna patientgrupp råd om hur man kan främja den sexuella hälsan under behandlingsperioden. Livskvalitet är ett individuellt fenomen. Samma sjukdom, symtom och behandling kan därför upplevas olika av olika individer. Livskvalitet beror på många faktorer, varav sexualiteten är en av dem.Syfte Syftet var att undersöka hur kvinnor som får hormonell behandling mot bröstcancer upplevde sin sexualitet.

  Metod: En forskningsöversikt gjordes i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). Totalt inkluderades 14 vetenskapliga artiklar i studiens resultat. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara originalartiklar samt granskade enligt Ulrich.

  Resultat: Resultatet visade att den hormonella behandlingen påverkade kvinnans sexualitet. Hormonpreparaten gav biverkningar i form av exempelvis dysparenui, nedsatt sexuell lust samt torra slemhinnor i vagina och detta ledde ofta till att kvinnornas sexuella aktivitet minskade. Sjuksköterskan ansåg att diskussionen om sexualitet var en del av sjuksköterskans profession. Trots detta togs ämnet inte upp i den omfattning det borde vilket delvis kan bero på okunskap och osäkerhet inom området. En försämrad sexuell hälsa bidrog även till en sämre livskvalitet hos patienterna.

  Slutsats: Hormonell behandling för kvinnor med bröstcancer påverkar kvinnans sexualitet i olika grad. Biverkningar av behandlingen kan leda till att kvinnan får en försämrad livskvalitet. Vårdpersonal måste ha kunskap om hur behandling och diagnos kan påverka kvinnans sexulitet.

  Nyckelord: Breast neoplasms, Endocrine Therapy, Sexuality, Nursing, Quality of Life

 • 339.
  Bergsten, Frida
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Valdes, Glendy
  Sophiahemmet University.
  Faktorer som kan påverka effekten av brief motivational intervention vid minskning av alkoholintag: en litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Alkoholbruksyndrom är ett stort hälsoproblem som leder till allvarliga konsekvenser både på individs- och samhällsnivå. Alkoholintag i okontrollerade mängder är en bidragande faktor till den globala sjukdomsbördan. Sjuksköterskor kommer, oavsett arbetsplats, att möta personer som har ett riskbruk av alkohol eller som redan utvecklat alkoholbrukssyndrom. Brief Motivational Intervention (BMI) är framtaget som en behandlingsmetod för personer med riskbruk av alkohol och alkoholbrukssyndrom.

  Syfte

  Syftet med studien var att undersöka effekten av Brief Motivational Intervention vid minskning av alkoholintag hos patienter med alkoholbrukssyndrom.

  Metod

  Metoden som använts till detta arbete är en litteraturöversikt. Databassökningen genomfördes i PubMed och PsycINFO samt sökmotorn Google Scholar. Femton artiklar av kvantitativ studiedesign svarade på syftet och inkluderades i resultatet. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades utifrån Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag. Analys av materialet genomfördes med inspiration från innehållsanalys med femstegsmodell.

  Resultat

  Vi fann att olika faktorer spelar in i effekten av BMI. Behandlingsmetoden kan ha en god effekt i minskning av alkoholintag om mottagaren av interventionen har en vilja att genomgå en beteendeförändring. Screening av alkoholintag i form av bland annat AUDIT är en viktig metod för sjuksköterskan i syfte att identifiera individer i behov av hjälp.

  Slutsats

  BMI och screening av alkoholvanor kan ha en god effekt hos patienter som har en vilja och motivation till att göra en beteendeförändring. BMI är kostnadseffektivt och metoden SBIRT är en bevisad bra metod att leverera BMI på. I SBIRT ingår även screening av alkoholvanor vilket också är en viktig komponent i behandlingen av alkoholbrukssyndrom.

  Nyckelord: Alkoholbrukssyndrom, Brief Motivational Intervention, Effekt, Empowerment, Motivation

 • 340.
  Bergsten, Johan
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Nilsson, Katarina
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med cancersjukdom i ett palliativt stadium : en kvalitativ intervjustudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 341.
  Bergström, Annie
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Öhnfeldt, Nina
  Sophiahemmet University.
  Att dö på akutsjukhus: sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som befinner sig i livets slutskede inom akutsjukvården2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andelen äldre i befolkningen ökar. Inom akutsjukvården idag vårdas allt fler multisjuka, sköra, äldre som har palliativa vårdbehov. Palliativ vård innebär att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv obotlig sjukdom. Akutsjukvården som ingår i den allmänna palliativa vården ska kunna uppmärksamma när patienter är i behov av palliativ vård, förstå när döden är nära och genomföra brytpunktsamtal. Akutsjukvården ger palliativ vård av sämre kvalitet och sjuksköterskor känner sig oförberedda och obekväma i sin roll som ansvarig för en döende patient.

  Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som befinner sig i livets slutskede inom akutsjukvården.

  Metoden för studien var en kvalitativ intervjustudie där åtta sjuksköterskor från olika avdelningar på ett akutsjukhus intervjuades. En semistrukturerad intervjuguide användes med utgångspunkt från författarnas valda teoretiska ramverk de fyra hörnstenarna i palliativ vård. Som analysmetod på insamlade data användes en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats.

  I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplever att det saknas samsyn i teamet kring målet med vården och att brytpunktsamtal med patient och närstående tas för sent. Sjuksköterskorna saknar verktyg för att kunna ge professionellt stöd till närstående och de har stark tilltro till medicinsk symtomlindring.

  Slutsatser som kan dras från studien är att den palliativa vården på akutsjukhuset är ojämlik då den bygger på personer och deras respektive kunskap och erfarenhet och inte på organisation och struktur. Det saknas sjukhusövergripande riktlinjer, rutiner och tydliga arbetssätt i att vårda patienter i livets slutskede.

 • 342.
  Bergström, Eleonor
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Söderström Högling, Olivia
  Sophiahemmet University.
  Fathers' engagement in childcare to prevent stunted growth in children: a qualitative study at the primary healthcare level in Rwanda.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Rwanda has made great progress since the genocide in 1994, but is still facing the challenge of reducing the high prevalence of stunted children. Childhood stunting is an indicator for multiple pathological disorders and gives an elevated risk of chronic disease in adulthood. Engaging fathers and a shared responsibility between two partners in childcare could improve children’s health and help decrease stunting among children in rural areas of Rwanda.

  Aim

  The aim was to describe at the primary healthcare level in Rwanda, registered nurses' perceptions and experiences of fathers’ engagement in childcare to prevent stunted growth in children.

  Method

  A qualitative field study at three community health centers in Huye district with a semi-structured interview form. A qualitative content analysis was made.

  Findings

  The perception among nurses was that it was important to engage fathers to prevent stunted growth in children. Fathers' low level of knowledge in childcare, and traditional gender roles were acting as the main barriers of fathers' engagement, communication campaigns and community training were presented as opportunities to improve the level of engagement of the fathers.

  Conclusion

  Fathers participate in childcare. Though, the process of changing traditional gender roles is slow. In order to make further progress the nurses has to emphasize communication between spouses and a shared responsibility for the childcare. More attention needs to be paid to sensitization of families as well as healthcare personnel regarding damaging stereotypes in a traditional Rwandan household.

 • 343.
  Bergström, Jenny
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Lohman, Jenny
  Sophiahemmet University College.
  Kvalitetssäkring av hjärt- och lungräddning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 344.
  Bergström, Karin
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Ekenberg Wikholm, Erika
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskans roll, vilka faktorer som påverkar den postoperativa smärtlindringen samt vilka smärtskattningsmetoder som används postoperativt efter höft- och knäledskirurgi2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 345.
  Bergström, Liza
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Liljedahl, Elin
  Sophiahemmet University College.
  Att leva med ALS2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en neurologisk förlamningssjukdom somberor på celldöd. Det är de motoriska cellerna i hjärnan och ryggmärgen som angrips.Ryggmärgens ytskikt utsätts för ärrbildning, vilket innebär att musklerna som är kopplade tillden utsatta delen av ryggmärgen inte kommer att få några impulser från nervsystemet. Närmusklerna inte får några impulser och därmed inte aktiveras kommer de att förtvina. Kroppenförlamas successivt och den vanligaste dödsorsaken är att andningsmuskulaturen förtvinar.Individer med ALS upplever de progressiva förlamningarna med ett opåverkat medvetande.Omvårdnaden vid ALS är multidisciplinär och målet är att lindra symtomen, då det inte finnsnågot botemedel. Vanliga symtom är sväljsvårigheter, emotionell labilitet och smärta.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur individer upplever att leva med amyotrofisklateralskleros.

  Metod: För att besvara syftet har en forskningsöversikt utförts. Artiklar eftersöktes idatabaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo samt genom manuell sökning. Totalt inkluderades20 artiklar efter klassificering och kvalitetsbedömning.

  Resultat: Resultatet visade att personer med ALS upplevde en stor oro över kommandefysiska förluster, men hos de flesta fanns en benägenhet att anpassa sig efter förändringarna.Att förlora förmågan att kommunicera upplevdes frustrerande och var en av de värstaaspekterna på sjukdomen. Rädsla, oro, ångest och depression kunde i varierande grad påverkaden psykiska hälsan. Socialt stöd var av stor betydelse för att orka leva med sjukdomen samten bidragande faktor till lägre förekomst av depression. Personer med en positiv inställningoch som utvecklade strategier för att hantera sjukdomen upplevde ett bättre välmående. Attuppleva kontroll, självbestämmande och en bibehållen identitet gav en ökad känsla av attkunna hantera sjukdomen.

  Slutsats: Individer som anpassade sig till sjukdomen och accepterade den nya situationenuppvisade ett bättre välmående. Trots det progressiva och snabba sjukdomsförloppet var denpsykiska hälsan generellt god. Oro, ångest, rädsla och depression var faktorer som kundeinverka negativt på den psykiska hälsan. Det fanns ett stort informationsbehov bland individermed ALS, och de individer som upplevde att de fick information i önskad mängd hade lättareatt hantera sin sjukdom. Att skapa strategier för att hantera sjukdomen inverkade positivt påpatienternas välmående, varför det kan vara av betydelse för sjuksköterskan att hjälpapatienten att finna strategier. Vårdpersonal kan också bidra med optimism, flexibilitet ochhumor för att underlätta patientens situation. Det var viktigt för personer med ALS att blisedda som enskilda individer oberoende av funktionshinder.

 • 346.
  Bergström, Sara
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Tjus, Anna
  Sophiahemmet University College.
  Patienters behov av prehospital akutsjukvård i storstad och på landsbygd2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 347.
  Bergvall, Jannike
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Palm, Anna Lena
  Sophiahemmet University College.
  Erfarenheter och upplevelser av omvårdnadsforskning: en kvalitativ intervjustudie med sjuksköterskor2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 348.
  Bergvall, Kristina
  Sophiahemmet University College.
  Akutsjuksköterskors upplevelse i mötet med anhöriga som befinner sig i kris: i samband med plötsliga och oväntade dödsfall2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 349.
  Berlin, Fanny
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Tvitekkja, Embla
  Sophiahemmet University.
  Patienters upplevelser och erfarenheter av vårdpersonalens bemötande vid långvarig smärta2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund I Sverige lever cirka 54 procent av den vuxna befolkningen med långvarig smärta. Det behandlas idag med kombinationer av olika metoder, bland annat farmakologisk behandling tillsammans med till exempel mindfulness och fysisk aktivitet. En del vårdpersonal ställer sig frågande till om patienters smärtintensitet stämmer överens med det de påstår. Enligt Travelbees omvårdnadsteori har sjuksköterskans bemötande gentemot patienter stor betydelse, framförallt i smärtvården.

  Syfte Studiens syfte var att belysa patienters upplevelser och erfarenheter av vårdpersonalens bemötande vid långvarig smärta.

  Metod Litteraturöversikt med 15 inkluderade vetenskapliga artiklar genomfördes. Tretton artiklar var av kvalitativ studiedesign och två var av kvantitativ studiedesign. Integrerad analysmetod användes och artiklarna sammanfattades i Sophiahemmet Högskolas matris.

  Resultat Resultatet kategoriserades och redovisades under fyra rubriker. Dessa var Brist på bekräftelse från vårdpersonal, Önskan om att bli betraktad som en individ, Brist på engagemang från vårdpersonal och Organisatoriska faktorer. En övervägande majoritet av patienterna hade negativa upplevelser av bemötande men även positiva erfarenheter beskrevs. Den förstnämnda kategorin omfattade samtliga artiklar och beskrev upplevelser av att bli misstrodd av vårdpersonalen. I andra kategorier framkom erfarenheter av att bli sedd som sin diagnos istället för en individ samt bristande engagemang från vårdpersonal. Väntetiden hade också betydelse för hur bemötandet upplevdes. Det förekom patienter som var nöjda med bemötandet.

  Slutsats Patienterna upplever brister i vårdpersonalens bemötande vilket påverkar upplevelsen av vården negativt. Patienterna efterfrågar större involvering i sin egen vård och ett personcentrerat förhållningssätt. Att bli lyssnad på och få sin långvariga smärta bekräftad framkom som viktiga faktorer.

 • 350.
  Berner, Maria
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Ljung, Sophia
  Sophiahemmet University College.
  Livet som kvinna efter en hysterektomi2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
45678910 301 - 350 of 2479
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.9
|