shh.sePublications
Change search
Refine search result
43444546474849 2251 - 2300 of 2430
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2251.
  Talybina, Olga
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Nordberg, Elin
  Sophiahemmet University College.
  Barns behov av stöd när ett syskon är svårt sjuk2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Familjen är en enhet där beteendet hos en individ påverkar de andra. När ett barn drabbas av svår sjukdom påverkar det hela familjens dagliga liv, inte minst drabbas de andra barnen i familjen.

  Oavsett hur syskonrelationen ser ut så betyder syskon mycket för varandra. Syskonrelationen är ofta den närmsta och längsta relationen i livet. Syskon behöver få vara tillsammans och det gäller även vid sjukdom. När ett syskon blir sjukt utgör de friska barnen i familjen en riskgrupp för att utveckla hälsoproblem. Barn som har ett svårt sjukt syskon genomgår många känslomässiga förändringar. I samband med syskonets sjukdom och behandling lever barnet ofta med ängslan, oro, depression, undandragande, blyghet och social isolering. Inte sällan reagerar barnet med beteenden som aggression, nedstämdhet, och konflikter med kamrater. Ofta ägnas föräldrarnas uppmärksamhet mest till det sjuka syskonet vilket leder till att det friska barnet känner sig svartsjuk och övergiven. 

  Sjuksköterskan har en viktig förebyggande, stödjande och pedagogisk roll i arbetet med dessa barn.

  Syfte

  Syftet med studien var att beskriva barns behov av stöd när ett syskon är svårt sjuk.

  Metod

  Metoden som valdes för att besvara studiens syfte var en litteraturöversikt. Totalt inkluderades 15 artiklar i studiens resultat.

  Resultat

  Socialt stöd var en viktig faktor för barn när det gällde förmåga att anpassa sig till stressande livshändelser exempelvis sjukdom. Barn som hade tillgång till stort socialt stöd hade mindre symtom av oro, depression och mindre beteendeproblematik. Det märktes skillnad i dessa avseenden mellan de barn som fick stort respektive litet socialt stöd. Det var av stor vikt att barn fick information när ett syskon var sjukt. Information hjälpte barnet att få svar på sina frågor och gav det en klarare bild av syskonets situation. Genom information kunde felaktiga uppfattningar och onödig oro hos barnet undvikas. De flesta barn och deras föräldrar efterfrågade mer information. I samtliga studier framgick att det emotionella stödet var viktigt. Barn som fick emotionellt stöd besatt större resurser att hantera sin situation. Det emotionella stödet kunde innebära att ha någon att prata med och att dela sina bekymmer med, någon som lyssnade och fanns till hands. Samtalet var viktigt då det gav barnen insikter och en känsla av samhörighet. Det emotionella stödet var även viktigt för att barnet inte skulle känna sig ensamt och övergivet. Praktiskt stöd upplevde barnen också som en av de viktigaste formerna av stöd. Stödgrupper där barn fick chans att träffa andra barn i samma situation var betydelsefullt för barnets välbefinnande. Projekt där barn fick åka på läger tillsammans visade sig ha en mycket positiv effekt och bidrog till att barnet kände samhörighet och att känslor av ensamhet och oro minskade. Flera barn uttryckte en önskan om att få delta i fler gruppträffar och att få träffa de andra deltagande barnen oftare

  Slutsats

  När ett syskon är svårt sjuk försämras livssituationen för det friska barnet i familjen och känslor av ilska, oro, depression och övergivenhet är vanliga. Många barn har ett stort behov av att få stöd i samband med syskonets sjukdom. Stödgrupper och barnläger för dessa barn har visat sig ha en mycket god effekt på barnens känslomässiga och fysiska välbefinnande. Brist på stöd leder till onödig oro och hälsoproblem för de här barnen.

 • 2252.
  Tanasilovic, Maja
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Landin, Ingela
  Sophiahemmet University College.
  Betydelse av tidig individuell vårdplan vid demenssjukdom utifrån ett sjuksköterskeperspektiv2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:Palliative care involves mitigation that is to say that the effects of the disease alleviated but not cured the disease itself. The care is a total care based on health care philosophy in order to preserve quality of life when cure is no longer available. Regardless of diagnosis and where they are cared for should palliative care includes all people. Questions about dementia and palliative care has problematized both because of its complexity and partly because of lack of knowledge in the areas of both the family and among health professionals. People with dementia are a vulnerable group, their autonomy is limited and the ability to make decisions varies.

  Aim:The purpose of this study was to describe the nurse's experiences of setting up individual care plan (IVP) at the end of life for people with dementia.

  Methods: The result is based on eight interviews with registered nurses working with elderly care with dementia. They were interviewed on the basis of a semi structured interview guide. The transcribed interviews were analyzed using qualitative content analysis.

  Results: Two themes related categories were identified: Expertise possibility to prepared of individual care plan and Expertise impediment to prepared of individual care plan. The ideal was that individual care plan was prepared with the dementia sufferer and their relatives. Work situation became calmer and more secure when there was a palliative individual care plan documented. Quality of life was better for the dementia sufferer and their relatives when the individual care plan was prepared. One difficulty was when there were no relatives to talk to and the dementia could not express their one wishes. This was perceived by nurses as a difficult situation, where they had to rely on their experience and intuition.

  Conclusions: Since a large percentage of people with dementia end ones days in nursing homes there should be a greater focus on implementation of the establishment of palliative individual care plans in this type of housing.

  Keywords: dementia, palliative care, nurse, individual care plan

 • 2253.
  Tanasilovic, Maja
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Magnusson, Sofia
  Sophiahemmet University College.
  Att beröra och att bli berörd: betydelsen av medveten beröring i vården av äldre och äldre med kommunikationssvårigheter2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2254.
  Taxén, Charlotte
  Sophiahemmet University.
  Faktorer som kan orsaka stress hos sjuksköterskor på akutmottagningar: en litteraturöversikt2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2255.
  Tegman, Marie
  Sophiahemmet University College.
  Palliativ vård vid vårdavdelningar inom den högspecialiserade gastrokirurgin: En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2256.
  Tegnér, Mikael
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Andersson, Niklas
  Sophiahemmet University.
  Tillit i mötet mellan sjuksköterska och patient med beroende: en litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Under år 2013 beräknades sammanlagt 363 000 personer av Sveriges befolkning ha ett beroende av alkohol eller narkotika. Dessa personer utsätts för stigmatisering och undviker att berätta om sina problem eller söka vård på grund av rädsla och bristande tillit till vården. Tillit ses som en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad. Det behövs därför kunskap om hur alkohol och narkotika påverkar människors beteende.

  Syfte

  Syftet var att belysa om tillit kan påverkas i mötet mellan sjuksköterska och patient med alkohol- eller narkotikaberoende.

  Metod

  Metoden som valdes var en litteraturöversikt. Databassökningar utfördes i PubMed, CINAHL och PsycINFO. Efter kvalitetsgranskning valdes 15 artiklar ut till resultatet som sedan sammanställdes i en matris. Datan analyserades genom en integrerad analysmetod.

  Resultat

  Resultatet visade att tillit kan påverkas i mötet mellan sjuksköterska och patient med beroende genom upplevelser av respekt och ödmjukhet, bristande förståelse och misstro, öppenhet och kommunikation, oro och rädsla, engagemang och ärlighet samt genom utbildning. Ett gott bemötande och god kommunikation sågs som en förutsättning för tillit.

  Slutsats

  Slutsatsen blev att tillit sågs som en central och grundläggande del i sjuksköterskans arbete. Patienter med beroende kan uppleva oro att inte få ett respektfullt bemötande eller bli trodd av sjuksköterskan. En misstro till vården kan då uppkomma. Utbildning visade sig öka medvetenheten om patienternas oro. Sjuksköterskor med högre utbildning och mer erfarenhet av arbete med patienter med beroende uppgav sig mer trygga i sitt arbete.

 • 2257. Ternrud, Linda
  Fatigue hos patienter med komplexa medfödda hjärtfel: en enkätstudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2258.
  Terring, Amanda
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Westman, Lisa
  Sophiahemmet University.
  Sjuksköterskans bemötande av patienter med HIV: en litteraturöversikt ur ett globalt perspektiv över faktorer som påverkat bemötandet.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Hiv är en ständigt växande virusinfektion världen över. Människor som lever med hiv möter stigmatisering både i det dagliga livet och i vården. Sjuksköterskeprofessionen innebär att behandla alla lika oavsett bakgrund och tillstånd, något som inte följs i vården av patienter med hiv.

  Syfte

  Att identifiera faktorer som kan påverka sjuksköterskans bemötande av patienter med humant immunbristvirus ur ett globalt perspektiv.

  Metod

  Metoden litteraturöversikt valdes för att sammanställa befintlig forskning. Tolv artiklar från databaserna PubMed, Cinahl Complete, Academic Search Elite, Medline och PsycInfo samt tre artiklar från websökmotorn Google Scholar inkluderades i studien. Både sjuksköterskors och patienters perspektiv har återfunnits i artiklarna. Manifest innehållsanalys har använts i dataanalysen av artiklarna.

  Resultat

  Två primära faktorer; bristande kunskap samt otillräckliga resurser identifierades i studien. Dessa utgjorde huvudfynden i studien. Fyra underliggande faktorer under bristande kunskap; sjuksköterskans kunskap och erfarenheter, patienters tidigare upplevelser av sjuksköterskans bemötande i vården, samhällets normer och stereotyper och smittskyddande material samt två subkategorier under otillräckliga resurser; utbildning och smittskyddande material kunde identifieras.

  Slutsats

  Kunskapen om hiv behöver öka i hela världen. Interventioner för att göra detta bland sjuksköterskor och allmänheten samt öka tillgången till resurser i smittskyddande material och utbildning är av stor vikt och en bidragande faktor för att förbättra sjuksköterskans bemötande av patienter med hiv.

 • 2259.
  Thafvelin, Maria
  Sophiahemmet University College.
  Föräldrastöd per telefon kring barns mat- och rörelsevanor: en undersökning av intresset för en etablering2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2260.
  Thapper, Klara
  Sophiahemmet University.
  Att nära sitt barn: en litteraturöversikt över kvinnors upplevelser av, och inställningar till spädbarnsnutrition2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Infant nutrition is an important topic and a global as well as a personal concern with recommendations from international organizations, substantiated by extensive research. According to official guidelines an infant should be exclusively breastfed the first six months following birth and continuously breastfed complementary to other nutritional sources for another two years or more. By following these guidelines global child mortality rates could be decreased significantly. Health benefits from breastfeeding, concerning the infant, include reduced risk of contracting infections, promotion of neurological development, lowered risks of certain cardiovascular diseases, reduced risk of developing certain forms of child cancer, a decrease in the probability of developing obesity as well as type two diabetes later in life. Documented health benefits for the mother include reduced risk of developing certain types of cancer as well as a decreased prevalence of obesity among breastfeeding mothers. Challenges towards goal achievement regarding the guidelines for breastfeeding are many and widespread knowledge gaps on breastfeeding in all community levels are present. This is further complicated by the fact that laws and workplaces rarely adapt regulations to suit breastfeeding women. In Sweden, healthcare for women and children is governed by the Swedish healthcare law and work regarding breastfeeding in maternal care follows guidelines by the Swedish national board of health and welfare. Majority of this work is carried out by midwives. Detailed knowledge of breastfeeding, knowledge of complications as well as strategies to promote breastfeeding are a central part of the midwives’ job description. Extensive research concerning the subject of promoting breastfeeding, has been executed in the industrialized part of the world, although not always with positive outcomes. In addition to the scientifically documentation on advantages of breastfeeding, and in conjunction with the midwives’ work on the subject the knowledge on the mechanisms that affect families choices regarding infant nutrition is something that needs to be further explored. The aim of this thesis is to describe the views on, and experiences regarding infant nutrition and breastfeeding among women in industrialized countries. This study uses a literature review of 15 qualitative studies, carried out in industrialized countries, as a method of research. These articles were analysed with an integrative content analysis and presented in this this thesis’ result as an amended form, categorized in the following four overarching themes: “When expectation meets reality”, “To make a decision”, ”Support and conduct” and “The body and the responsibility”. The studies’ participants often described expectations of breastfeeding as unrealistic and idealized whereas the perceived reality often instead brought experiences of failure and both external and internal blame. Additionally, the women in the studies described a lack in support from healthcare both antenatal and in postnatal care. This could result in problems handling difficulties with breastfeeding as well as feelings of sorrow and shame. The decision making regarding infant nutrition was perceived as a process where many factors needed to be taken into account. Women also felt exposed and a stigma regarding their own body. This in relation to the constant demands of physical availability from healthcare as well as regarding the social views and norms and the sexualisation of the female body in the context of breastfeeding. Conclusively women felt inadequate and perceived feelings of guilt due to the idealization of breastfeeding in both pre and postnatal healthcare. This in turn leads to negative experiences and difficulties handling problems concerning infant nutrition. Social norms, women’s individual social context as well as her support from close relations affect decisions regarding infant nutrition and the possibilities and predisposition to follow existing guidelines. Women take an extensive responsibility regarding infant nutrition, its difficulties as well as how the implementation of these decisions affects their close environment as well as the public opinion.

 • 2261. Theander, Kersti
  et al.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Carlsson, Marianne
  Florin, Jan
  Gardulf, Ann
  Johansson, Eva
  Lindholm, Christina
  Sophiahemmet University.
  Nordström, Gun
  Nilsson, Jan
  Adjusting to future demands in healthcare: Curriculum changes and nursing students' self-reported professional competence2015In: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 37, p. 178-183Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Nursing competence is of significant importance for patient care. Newly graduated nursing students rate their competence as high. However, the impact of different designs of nursing curricula on nursing students' self-reported nursing competence areas is seldom reported.

  OBJECTIVES: To compare newly graduated nursing students' self-reported professional competence before and after the implementation of a new nursing curriculum. The study had a descriptive comparative design. Nursing students, who graduated in 2011, having studied according to an older curriculum, were compared with those who graduated in 2014, after a new nursing curriculum with more focus on person-centered nursing had been implemented.

  SETTING: A higher education nursing program at a Swedish university.

  PARTICIPANTS: In total, 119 (2011 n=69, 2014 n=50) nursing students responded.

  METHODS: Nursing students' self-reported professional competencies were assessed with the Nurse Professional Competence (NPC) scale.

  RESULTS: There were no significant differences between the two groups of nursing students, who graduated in 2011 and 2014, respectively, with regard to age, sex, education, or work experience. Both groups rated their competencies as very high. Competence in value-based nursing was perceived to be significantly higher after the change in curriculum. The lowest competence, both in 2011 and 2014, was reported in education and supervision of staff and students.

  CONCLUSIONS: Our findings indicate that newly graduated nursing students - both those following the old curriculum and the first batch of students following the new one - perceive that their professional competence is high. Competence in value-based nursing, measured with the NPC scale, was reported higher after the implementation of a new curriculum, reflecting curriculum changes with more focus on person-centered nursing.

 • 2262.
  Therborn, Marie
  Sophiahemmet University College.
  Patientens upplevelser på operationsavdelning inför gastric by pass kirurgi2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2263.
  Thimgren, Alexandra
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Vernersson, Sandra
  Sophiahemmet University College.
  Kvinnors upplevelse av sin sexualitet i samband med cytostatikabehandling vid bröstcancer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor över hela världen. Prognosen har dock förbättrats tack vare tidig diagnos och avancerade diagnostiska tekniker samt att bröstcancerbehandlingen blivit allt mer avancerad, aggressiv och effektiv. Kirurgi är den vanligaste behandlingsformen. Vid otillräcklig kirurgi ges adjuvant behandling, vilket innebär en tilläggsbehandling med strålning, cytostatika och/eller endokrin behandling. Cytostatika verkar genom att döda tumörceller och hämma deras tillväxt. Endast tio procent av bröstcancertumörer kan botas enbart med cytostatika, därför kombineras den ofta med annan typ av behandling. Cytostatikabehandlingen är mestadels intensiv och medför ofta svåra biverkningar, då skillnaden mellan elakartade och friska celler är små.Sexualitet kan beskrivas som en del av identiteten och är unik hos varje person. Sexualiteten påverkas av samtliga cancerbehandlingsmetoder. Detta kan bero på biverkningar som fatigue, vaginal torrhet, minskad förmåga till orgasm och förändrade hormonnivåer. Inom onkologisk vård ansvarar sjuksköterskor för bedömning av patientens behov, även de som berör sexualitet. Trots goda kunskaper om cytostatikans effekt på sexualitet undviks ämnet ofta av sjuksköterskor.

 • 2264.
  Thor, Claudia
  Sophiahemmet University.
  Munvårdsåtgärder för att förebygga ventilatorassocierad pneumoni hos intensivvårdspatienten: en systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Munvård är en förutsättning för optimal munhälsa och en viktig indikator för den vård en patient får. En välfungerande munvård har stor betydelse för patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning vid kritisk sjukdom. Intensivvårdspatienterna, speciellt de intuberade, har särskilda behov när det gäller munhygien. Ett av dessa speciella behov är att minska risken för infektion. Munfloran hos friska individer håller sig stabil över tiden, men förändras snabbt vid kritisk sjukdom och sjukhusinläggning till att bli en mer virulent bakterieflora i munhålan. Den förändringen inkluderar kolonisering av respiratoriska patogener i munnen och oropharynx som kan orsaka ventilatorassocierad pneumoni (VAP). Kritiskt sjuka patienters munhälsa kan riskeras på en intensivvårdsavdelning (IVA) av själva intensivvårdsutrustningen, intensivvårdspatientens medicinska tillstånd eller behandlingar och patientens oförmåga att ta hand om sin egen munvård. Detta visar behovet av ansträngningar i form av ökad kunskap om effekten av munvårdsåtgärder som kan förbygga VAP hos intensivvårds-patienten.

  Syftet är att belysa effekten av munvårdsåtgärder för att förebygga ventilatorassocierad pneumoni (VAP) hos intensivvårdspatienten.

  Den här systematiska litteraturstudien bygger på randomiserade kontrollerade studier (RKS) med systematisk sökning, urval, granskning och analys av data inhämtade från databaserna PubMed och CINAHL.

  De munvårdsåtgärder som visade sig ha förebyggande effekt på VAP var manuell tandborstning med barntandborste och tandläkarvård i kombination med klorhexidinmunsköljning i två olika koncentrationer, manuell tandborstning med låg-antibakteriell gel, manuell tandborstning med barn- och interdentaltandborste kombinerad med klorhexidin, elektrisk tandborstning med klorhexidin och elektrisk och manuell tandborstning i kombination med renat vatten.

  De munvårdsåtgärder som kan tillämpas för att förebygga VAP hos intensivvårdspatienter behöver inte vara omfattande eller tidskrävande. Billiga redskap som manuella tandborstar kan vara lika effektiva som elektriska tandborstar och kan kombineras med lättillgängliga medel som klorhexidin och förebygga VAP. Själva munvårdsåtgärderna bör vara i proportion till munnens status och behov av munvård.

 • 2265.
  Thorbiörnson, Hannah
  Sophiahemmet University.
  Delad erfarenhet - delad vishet: råd från kvinnor som mist sitt barn till hälso- och sjukvårdsperonal som möter kvinnor med oro för sitt ofödda barns hälsa2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2266.
  Thorin, Jenny
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Zupanc, Jessica
  Sophiahemmet University College.
  Könsskillnader i vården av personer med depression2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andelen människor i Sverige idag som lider av psykisk ohälsa ökar. Depression är en form av psykisk ohälsa som drabbar många, främst kvinnor. Dubbelt så många kvinnor som män får diagnosen depression. Å andra sidan är det dubbelt så många män som kvinnor som begår självmord. Eftersom depression traditionellt sett varit en kvinnokodad sjukdom är många av mätinstrumenten som används för att ställa diagnosen utformade efter symptom som främst är förenade med kvinnorollen, exempelvis gråtande. Studier visar att vårdgivare ger olika vård till personer utifrån kön samt att kvinnliga patienter uppfattas som krävande och avvikande från normen.

 • 2267.
  Thorwaldsdotter, Erica
  Sophiahemmet University College.
  Akutsjuksköterskans behov och erfarenheter av krisstöd efter traumatiska händelser på en akutmottagning2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2268.
  Thunman, Jessica
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Lindström, Robert
  Sophiahemmet University College.
  Vårdpersonalens erfarenheter och färdigheter i samband med konstruerade hjärtstoppsfall: en observations- och enkätstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2269.
  Thörnlund, Jessica
  Sophiahemmet University College.
  Omvårdnad vid depression: en intervjustudie2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2270.
  Thörnqvist, Anja
  Sophiahemmet University.
  Intensivvårdsjuksköterskans uppfattning om andningsfrekvensens betydelse som vitalparameter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2271.
  Tibblin, Emelie
  Sophiahemmet University.
  Långvarig smärta efter graviditet och förlossning: en litteraturöversikt2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2272.
  Tillberg, Kerli
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Tonkel, Natalia
  Sophiahemmet University.
  Att leva med fantomsmärta: en litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  I Sverige genomförs 3500 amputationer årligen. I upp till 85 procent av fallen blir fantomsmärta en följd av amputation. Fantomsmärta är en individuell upplevelse. Denna smärta i en icke-existerande kroppsdel försämrar det dagliga livets kvalitet och orsakar lidande. Sjuksköterskan har ansvar för omvårdnaden av dessa personer, vilket inkluderar bland annat smärtlindring och minskning av lidande.

  Syfte

  Syftet var att belysa personers erfarenheter och upplevelser av att leva dagligt liv med fantomsmärta efter amputation.

  Metod

  En allmän litteraturöversikt valdes och 15 artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design analyserades. CINAHL och PubMed användes för litteratursökningen. Alla inkluderade artiklar bedömdes utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats. En sammanställning av artiklarnas syfte, metod, urval och resultat presenteras i Matris över inkluderade artiklar.

  Resultat

  Resultatet presenterades genom sju rubriker: upplevelse av förlorad kroppsdel; personers tankemönster om fantomsmärta; upplevelse av socialt liv och relationer; rörelse och aktivitet med fantomsmärta; depression och ångest hos personer med fantomsmärta; hantering av fantomsmärta; upplevelse av information och stöd.

  Slutsats

  Personer med fantomsmärta efter amputation hade en rad upplevelser som hänger samman och påverkas av varandra. Upplevelserna manifesterar sig i form av tvetydig upplevelse av förlorad kroppsdel, isolering, besvär i det sociala livet och aktiviteter samt psykiska besvär som ångest och depression. Personer som upplever fantomsmärta i sitt dagliga liv efterfrågar information om sådan smärta och stöd. Ytterligare forskning för att ge holistisk och evidensbaserad vård inom området fantomsmärta bör eftersträvas.

 • 2273.
  Timofeeva, Olga
  Sophiahemmet University.
  Sjuksköterskans information och patientutbildning om smitta med multiresistenta bakterier: litteraturöversikt om patienters upplevelser2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Antibiotikaresistens ökar i världen och utgör ett hot mot global folkhälsa. Multiresistenta bakterier kan ge upphov till svåra ihållande infektioner på grund av att förstahandsvalpreparat inte längre fungerar som behandling eller profylax, vilket i sin tur leder till att infektioner blir svårare att kontrollera. Sjuksköterskan kärnkompetens är att bedriva personcentrerad omvårdnad, vilket betyder att patienten ses som en helhet, inkluderas i omvårdnaden samt ges makt att påverka dess utformning. Ett sätt att göra det är genom patientutbildning om smitta med multiresistenta bakterier där sjuksköterskan utgår ifrån patienternas individuella behov och preferenser. Genom skräddarsydda utbildningsinsatser kan sjuksköterskan värna om patienternas känsla av trygghet.

  Syfte

  Syftet var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskans information och patientutbildning gällande smitta med multiresistenta bakterier och smittprofylax.

  Metod

  Allmän litteraturöversikt valdes som metod lämpad för att basvara syftet. Databassökning gjordes i databaser PubMed och CINAHL. Tretton vetenskapliga artiklar, varav 11 kvalitativa och två kvantitativa, inkluderades i studien.

  Resultat

  Arbete med dem inkluderade artiklarna resulterade i identifiering av tre huvudteman. De tre huvudteman var patienters negativa upplevelser, patientutbildningens positiva effekter och utbildningsstrategier.

  Slutsats

  Sjuksköterskan har en viktig roll att bedriva personcentrerad omvårdnad och värna om patienterna känsla av trygghet. Patienter smittade med multiresistenta bakterier erkänner sitt informationsbehov och upplever att det är viktigt att utbildas om smittan. Detta kan mildra deras negativa upplevelser av vården samt främja deras känslor av trygghet och egenmakt. Att ha med en närstående vid utbildningstillfälle och imitera sjuksköterskans agerande kring smittskyddsåtgärder framstår som framgångsrika utbildningsstrategier.

 • 2274. Tinglöf, Soile
  et al.
  Högberg, Ulf
  Wallin Lundell, Inger
  Sophiahemmet University.
  Skoog Svanberg, Agneta
  Exposure to violence among women with unwanted pregnancies and the association with post-traumatic stress disorder, symptoms of anxiety and depression2015In: Sexual & Reproductive HealthCare, ISSN 1877-5756, E-ISSN 1877-5764, Vol. 6, no 2, p. 50-53Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim

  The objective was to examine lifetime exposure to violence, physical and sexual, among women seeking termination of pregnancy (TOP) and its association with socio-demographic factors, PTSD, symptoms of anxiety and depression.

  Design

  The design of the study was a Swedish multi-centre study targeting women requesting TOP.

  Methods

  All women requesting TOP with a gestational length less than 12 pregnancy weeks were approached for participation in the study. The questionnaire comprised the following research instruments: Screen Questionnaire-Post traumatic Stress Disorder (SQ-PTSD) and Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). The response rate was 57% and the final sample was 1514 women. Descriptive and analytic statistics were applied.

  Results

  Lifetime exposure to violence was common among women seeking abortion. Exposure to violence was associated with low education, single marital status, smoking and high alcohol consumption. Exposure to violence was associated with the occurrence of signs of PTSD and symptoms of anxiety and depression. Among those having PTSD, all had been exposed to sexual violence and almost all had been exposed to physical violence, while for those with symptoms of anxiety and depression almost half had been exposed to either physical or sexual violence.

  Conclusion

  Exposure to physical and sexual abuse was common among women requesting TOP, and was strongly associated with the occurrence of PTSD, symptoms of anxiety and depression. This underscores the importance for health professionals to recognize and offer support to those women exposed to violence.

 • 2275.
  Tinnis, Emma
  Sophiahemmet University.
  Prevalens av dyspareunia och smärta vid defecation åtta månder post partum2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2276.
  Tiusanen, Anu
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Zariņš, Kristina
  Sophiahemmet University.
  Svåra samtal: upplevelser från sjuksköterskor inom palliativ vård - en litteraturöversikt2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract. An important part of palliative care is communication with patients and their families. The nurse is close to the patient and their family wherever healthcare is provided and can receive different types of questions in any situation. Difficult conversations maycontainspiritual distress or concerns related to prognosis and death. End of life care is conducted in varyingextentwithin most places where care is provided. Discussions about death and dying can affect all members participating in the conversation on a deeper level. The aim of the study was to illustrate nurses experiences of difficult conversations with patients and their families in palliative care. The chosen method for the study was a literature review, as it was considered the best way to examine the current knowledge within the area. Since the focus of the study was on experiences, onlyarticles based on a qualitative approachwere included in the review. Content analysis of the results wasused to discover similarities and differences betweenthe articlesto highlight nursesexperiences. The authors had a preunderstanding that work experience would influence the nurses’ experiences and perceptions of difficult conversations. Patricia Benner's theory, From Novice to Expert, was therefore seen as an appropriate theoretical framework for the study. The material was also analyzedwith an open mind with the aim of minimizing the risk of leaving out othervaluable information. The results revealedthat the nurses approach highly affectedthe relationship with the patients and their families and further affected the experience of difficult conversations. The approach used by the nurses in palliative care correspondswell with the theory of person-centered care. How the nurses were affected by the conversations, was highly influenced by previous experience. Previous experience was the main factor enabling the nurses in feeling secure and comfortable enough to take part in difficult conversations. Insecurity was the most common barrier against creating caring relationships and dealing with difficult conversations. The conclusion of this study is that a person-centered care approach is needed to create a caring relationship between nurse and patient. A genuine presence was seen as more important than having all the answers. Previous experience gave most confidence in difficult situations. Considering how important conversations can be to alleviate spiritual distress as well asother difficult issues, it is of great importance for nursing education and employers to be aware of situations affecting nurses. Better preparationby educationand workplaceintroduction is vital forreducing uncertainty. Support and an education for all personnel working with patients in any form of palliative care is of importance.

 • 2277.
  Tjulander, Lovisa
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Castellanos, Xiomara
  Sophiahemmet University College.
  Sexualitet och kroppsuppfattning hos kvinor som genomgått gynekologisk cancer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  I Sverige dör nästan 1000 kvinnor varje år av maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen. Cirka 2900 gynekologiska cancerfall rapporteras årligen vilket motsvarar tolv procent av alla cancerfall hos kvinnor. Prognos, symtom och behandling skiljer sig mellan de olika typerna av cancer. Behandlingen kan vara i form av kirurgi, strålning, kemoterapi och i vissa fall hormoner. Gynekologisk cancer och konsekvenser av behandling kan innebära både fysiska och psykologiska förändringar, vilket kan påverka sexualitet, kroppsuppfattning och självkänsla.

  Syfte

  Syftet var att undersöka hur konsekvenserna av gynekologisk cancer kan påverka sexualitet och kroppsuppfattning samt belysa behovet av information kring dessa aspekter.

  Metod

  Detta var en litteraturbaserad studie. En litteratursökning utfördes i databaserna PubMed och CINAHL. I studien inkluderades 15 vetenskapliga artiklar som granskades och presenteras under huvudkategorierna sexualitet, kroppsuppfattning och behov av information och stöd för att besvara syftet.

  Resultat

  Resultatet visar att kvinnorna upplevde att de kroppsliga förändringarna kunde leda till både fysiska och psykiska konsekvenser i form av förändrad kroppsuppfattning, minskad sexuell lust, smärta vid samlag samt ångest och oro. Behovet av information och stöd var stort.

  Slutsats

  Det råder ingen tvekan om att gynekologisk cancer och behandling har stor inverkan på en kvinnas liv. Majoriteten av kvinnorna upplevde att behandling medförde både psykiska och fysiska konsekvenser för sexualitet samt kroppsuppfattning. Konsekvensernas betydelse kunde påverka kvinnornas sexuella liv och kroppsbild i olika grad beroende på ålder, kultur och livssituation. Bristfällig information och stöd upplevdes vara ett stort problem för kvinnorna.

  Nyckelord: Gynekologisk cancer, Sexualitet, Kroppsuppfattning, Behandlingskonsekvenser

 • 2278. Toft, Teolinda
  et al.
  Alfonsson, Sven
  Hovén, Emma
  Carlsson, Tommy
  Sophiahemmet University.
  Feeling excluded and not having anyone to talk to: Qualitative study of interpersonal relationships following a cancer diagnosis in a sibling2019In: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 42, p. 76-81, article id S1462-3889(19)30108-5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To explore experiences related to interpersonal relationships following a cancer diagnosis in a sibling.

  METHODS: Respondents (n = 7 females) were recruited by means of convenience sampling during a camp for children affected by childhood cancer and their siblings. Data from children and adolescents with a sibling diagnosed with cancer was collected through individual face-to-face interviews and analyzed using systematic text condensation.

  RESULTS: Two categories portrayed the experiences related to interpersonal relationships following a cancer diagnosis in a sibling. Feeling excluded while wanting to maintain a relationship with their ill sibling and be involved in the care portrayed that trying to be involved in the care of their ill sibling was a stressful and difficult experience, since they were simultaneously expected to also manage household chores and attend school. Feeling stigmatized and exposed in social contexts while needing an allowing space to talk about their experiences portrayed the emotional difficulties evoked by social situations and behaviors of others, which left respondents feeling exposed and mistreated. Having the possibility to talk about their experiences and receiving social support was described as essential in order to cope with the situation.

  CONCLUSIONS: Health professionals need to take into consideration the emotional difficulties and vulnerable situation that children and adolescents who have a sibling diagnosed with cancer are at risk of experiencing. Stigmatization and social exposure present a risk of psychological distress. Having an allowing space to communicate feelings and experiences is desired. Interventions may be necessary to help these individuals psychologically cope.

 • 2279.
  Tollin, Helena
  Sophiahemmet University College.
  Sängcykling under hemodialys: en metod att öka patienters intresse för regelbunden fysisk träning2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2280.
  Trazie, Natalia
  Sophiahemmet University College.
  Att insjukna i stroke : diabetes och genusperspektiv: upplevelser av att insjukna i stroke med fokus på personer med diabetes2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2281.
  Tronders, Åsa
  Sophiahemmet University.
  Sjuksköterskors kompetens att tolka arytmier på akutmottagning2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2282.
  Trygg, Ditte
  Sophiahemmet University.
  Kvinnors upplevelse och hantering av symptom vid insjuknande i kranskärlssjukdom: en litteraturöversikt2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Hjärt-kärlsjukdom är det största folkhälsoproblemet för både män och kvinnor i Sverige. I hjärtkärlsjukdom inkluderas kranskärlsjukdom (koronarsjukdom), plötslig hjärtdöd, hjärtsvikt, claudicatio intermittens, stroke och övriga hjärtkärlmanifestationer (Schenk-Gustafsson, 2011). Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor över femtiofem år och män över fyrtiofem år i Sverige (Schenck-Gustafsson, 2011). Mortaliteten i hjärt-kärlsjukdomar sjunker i Sverige och kvinnors medelöverlevnad är fortfarande högre än männens, men denna skillnad har minskat då hjärtsjukvården har förbättrats. Kvinnors medelöverlevnad har sjunkit från 84 till 81 år det senaste decenniet medan männens medelöverlevnad har ökat från 75 till 78 år.

  Antalet hjärtinfarkter hos svenska kvinnor kan komma att öka på grund av livsstilsfaktorer såsom rökning och psykosociala faktorer. Det pågår en diskussion bland forskare om kvinnor får sämre vård än män och om kvinnor upplever symtom annorlunda än män vid kranskärlssjukdom. Studier har visat att kvinnor har längre fördröjning än män för att söka hjälp vid insjuknandet i kranskärlssjukdom.

  Syftet var att belysa kvinnors upplevelse av symtom och hur de hanterar dessa symtom i samband med insjuknandet i akut kranskärlssjukdom.

  För att få svar på syftet valdes litteraturöversikt som metod. Arton artiklar identifierades och inkluderades i denna litteraturöversikt. Sju av artiklarna hade kvalitativ ansats och elva artiklar hade kvantitativ ansats.

  Slutsatsen var att kvinnor upplevde prodromala symtom månader/år innan kranskärlsdiagnosen ställdes och det var ovanligt att kvinnor sökte sjukvård för dessa symtom. Bröstsmärta var det vanligaste symtomet hos kvinnor vid insjuknande i kranskärlssjukdom men ospecifika symtom förekom också. Kvinnor upplevde illamående i högre grad än män i detta sammanhang. Kvinnor hanterade symtom på kranskärlssjukdom genom att kontakta anhöriga eller med självmedicinering innan de kontaktade sjukvården, vilket bidrog till fördröjning av vården. Kunskapsnivå, känslomässiga och psykosociala faktorer inverkade på hur kvinnor hanterade symtom på kranskärlssjukdom. Sjukvården och kvinnor behövde ökad kunskap och förståelse angående hur kvinnor upplevde symtom på kranskärlssjukdom och hur kvinnor hanterade dessa symtom.

 • 2283.
  Träder, Lisa
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Yousif, Sura
  Sophiahemmet University.
  Närståendevårdares och vårdpersonals kommunikation med individer som har afasi till följd av stroke2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2284.
  Tunedal, Ulla
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Hansson, Anna
  Sophiahemmet University.
  Rydell Karlsson, Monica
  Sophiahemmet University.
  Lundh Hagelin, Carina
  Sophiahemmet University.
  Distance only separates the bodies - four years of experiences from an online distance learning programConference paper (Other academic)
 • 2285.
  Tuononen, Ellen
  Sophiahemmet University.
  Cultural competence in action: an interview study with registered nurses in Israel2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  The population in Israel is heterogeneous with inhabitants from diverse backgrounds with different religious affiliations, languages and customs. The diversity of cultural backgrounds can create a challenge for the healthcare system. Cultural competence is stated to be a necessary ability of a nurse when caring for culturally diverse persons, further promoted by the Israeli Ministry of health.

  Aim

  The aim of the study is to describe Registered Nurses experiences of working with cultural competence in caring for persons with culturally diverse backgrounds in Israel.

  Method

  A qualitative design was used. Five semi-structured telephone interviews with registered nurses working in a city in Israel, was conducted. The data was analysed using a qualitative content analysis with an inductive approach.

  Findings

  Four categories were identified in the findings:

  Understanding cultural needs, Addressing cultural needs, Challenges in caring for culturally diverse persons and Incidential finding: Risk of stereotyping, all further represented with the theme: Embracing patient’s cultural needs In healthcare. Approaches to understand cultural needs emphasised on seeing the whole person and being sensitive to their needs, depending on clear communication, although neglect of cultural needs occurred. Acceptance and respect for persons choices as well as adaptions made both in nurses encounter and hospital environment. Experiences of cultural differences evoked feelings of inconvenience and insecurities. Incidental findings show stereotyping as a challenge.

  Conclusion

  Approaches and behaviours in line with the values of cultural competence were learned through in-practice experiences. Implementation of the recommended guidelines in healthcare could further enhance nurse’s cultural competence and guidance when caring for culturally diverse persons.

 • 2286.
  Tyborn, Nathalie
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Stengård, Paula
  Sophiahemmet University.
  Faktorer som påverkar följsamheten vid kost och motionsråd hos personer med typ 2-diabetes2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund 

  Enligt World Health Organization lever nära 350 millioner människor med diabetes världen över. Det finns två huvudgrupper av diabetes, typ-1 diabetes och typ-2 diabetes, varav typ-2 diabetes är den vanligaste formen. Det är viktigt att lyfta fram följsamheten av kost och motionsråd hos patienter med typ-2 diabetes eftersom detta har stor påverkan på prognos och progress av sjukdomen.

   Syfte

  Syftet med denna studie är att beskriva vilka faktorer som har visat sig ha betydelse för följsamheten till kost och motionsråd hos personer med typ-2 diabetes.

   Metod

  Arbete har genomförts som en allmän litteraturstudie. Till studien valde författarna att fokusera på att söka artiklar som behandlar hur patienter följer de råd om livsstilsförändring som ges idag, vid kost och motionsråd. Genom databassökning inkluderades 15 artiklar.

   Resultat

  I analys av artiklarna framkom fyra huvudteman. I dessa teman framkommer både de faktorer som underlättar samt försvårar följsamheten för personer med typ-2 diabetes när det gäller kost och motionsråd. De aspekter som har diskuterats i detta arbete är socialt stöd, genus, upplevelse av information och kunskap samt ekonomiska resurser och tillgänglighet.

   Slutsats

  Patienter med Typ-2 diabetes upplevde brister i kommunikationen mellan dem själva och vårdpersonalen. När patientens familj och närstående inkluderas och får samma information som patienten ökar chansen till bättre följsamhet till kost och motionsråd. För lite undervisning, motsägelsefull information och för lite kontakt med andra typ-2 diabetes patienter hade stor betydelse till följsamheten.

 • 2287.
  Tyrrell, Marie
  Sophiahemmet University.
  Att vårda äldre demenssjuka personer i eget boende: distriktsköterskors upplevelser2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2288. Tyrrell, Marie
  et al.
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet University.
  Religa, Dorota
  Skovdahl, Kirsti
  Hillerås, Pernilla
  Living with a well-known stranger2018Conference paper (Other academic)
 • 2289.
  Tyrrell, Marie
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Hillerås, Pernilla
  Sophiahemmet University.
  Skovdahl, Kirsti
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet University.
  Voices of Spouses living with partners with behavioural and psycological symtoms related to dementia2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Persons with dementia, whdo reside in their own homes, are often cared for by family members or friends. The presence of a family career is said to have a protective effect, postponing admissions to residential care. The majority of persons with dementia develop behavioural and personality changes during the disease trajectory. The quality of life for both the person with behavioural and psychological symptoms and their careers are affected, increasing both suffering and risk for hospitalisation. Family careers to persons with dementia have identified behavioural changes as more distressing than cognitive impairment leading to increased burden of care and admissions to residential care. Knowledge gaps exist regarding how family careers living with persons with dementia experience behavioural and psychological symptoms in a community setting.

  AIM: To describe spouses’ experiences of living with partners who have behavioural and psychological symptoms related to dementia. Methods:Semi-structured interviews were carried out with 14 spouses of partners with dementia. The interviews included the completion of the NPI (Neuropsychiatric Inventory, Cummings, 1994). Interview data was analysed using content analysis. Results:(Preliminary) Spouses identified that partners with dementia had on average five to eight co-existing NPI symptoms. Frequency, severity and distress varied. The behavioural and psychological symptoms highlighted were within three of four possible symptom domains; Behaviour, Psychosis and Mood. From the narrative data four main categories emerged; Support, Coping, Vulnerability and domestic violence AND Social isolation. Conclusions: A large proportion of persons with dementia reside in the  community. Support offered to persons with dementia and their families should have a person-centered approach meeting individual needs. A greater awareness is required regarding welfare and safety of persons with dementia and their partners in a community setting.

 • 2290. Tyrrell, Marie
  et al.
  Hillerås, Pernilla
  Sophiahemmet University.
  Skovdahl, Kirsti
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet University.
  Religa, Dorota
  Voices of spouses living with partners with neuropsychiatric symptoms related to dementia2019In: Dementia, ISSN 1471-3012, E-ISSN 1741-2684, Vol. 18, no 3, p. 903-919, article id 1471301217693867Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Persons with dementia, who reside in their own homes, are often cared for by family members. The presence of a family career is said to have a protective effect, postponing admissions to residential care. The majority of persons with dementia develop behavioural and personality changes during the disease trajectory also known as neuropsychiatric symptoms. Quality of life for both the person with neuropsychiatric symptoms and their careers are affected, increasing suffering and risk for hospitalisation and admission to long-term residential care. Family careers to persons with dementia have identified behavioural changes as more distressing than cognitive impairment leading to increased burden of care and admissions to residential care. Knowledge gaps exist regarding how family careers living with persons with dementia experience neuropsychiatric symptoms in a community setting. The aim was to describe spouses' experiences of living with partners who have developed neuropsychiatric symptoms related to dementia in a community setting. Semi-structured interviews were carried out with 14 spouses of partners with dementia. The interviews included completion of the neuropsychiatric inventory. Interview data were analysed using a content analysis approach. The results showed that spouses identified in the neuropsychiatric inventory that partners with dementia had on average five to eight co-existing symptoms. Frequency, severity and distress varied. From the narrative data, the theme living on the edge lacking support and time for self, emerged. The findings of this study suggest that support offered to persons with dementia and their spouses should have a person-centred approach meeting individual needs. Safety and welfare of persons with dementia and their spouses residing in their own homes may be jeopardised in the presence of neuropsychiatric symptoms. A greater awareness is required in the community regarding the well-being of these persons.

 • 2291.
  Tångring, Emely
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Zaporozhets, Elena
  Sophiahemmet University.
  Ätstörningens påverkan på barnet och den gravida kvinnan: en litteraturöversikt2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Eating disorders are a condition characterized of problems by eating, a change in appetite and weight problems. Eating disorders can cause certain psychiatric conditions and the most common are anxiety, depression and personality disorders. During pregnancy, changes that women must adapt to includes increase in body weight. For women who have an ongoing eating disorder or those with a history of eating disorder, the adaptation process may be more difficult, and disrupting behaviours from previous years may come back. Research shows that some women with eating disorders maintain their compensatory behaviours in the form of intense training, food restriction, use of laxatives and self-induced vomiting to prevent increase of body weight during pregnancy. Estimated number of unknown cases of eating disorders are high, and there is a clear tendency to avoid seeking professional help.

   

  Aim: The aim of this study was to highlight the effects of eating disorders on the fetus and the infant as well as the physical and mental health of women during and after pregnancy.

   

  Methods: A literature review in which searches were conducted in the databases CINAHL Complete, MEDLINE, PsycINFO and PubMed. Seventeen scientific papers, published in 2007-2017, represent the result compilation, of which five articles have a qualitative approach and twelve have a quantitative approach.

   

  Results: Eating disorders during pregnancy affects the child through increased risk of low birth weight, low Apgar scores and infant mortality. An eating disorder affects the woman both physically and mentally, before and during pregnancy and postpartum. Eating disorders have been shown to cause fertility problems and repeated miscarriages. During pregnancy, women with eating disorders have a greater risk of antepartum bleeding, anemia and complications such as greater need of initiation of childbirth and caesarean section than women without eating disorders. These women experience feelings of self-criticism and insufficiency as a parent since focus is on their own body and not on the child. Anxiety and depression syndromes are associated with women with eating disorders during pregnancy.

   

  Conclusion: This literature review shows that women with eating disorders during pregnancy have a negative impact on the fetus and the infant, as well as a higher risk of unfavourable outcomes in the physical and mental health of the woman.

 • 2292.
  Töllborn, Håkan
  Sophiahemmet University College.
  Anhörigas och personals prioriteringar i mötet dem emellan: en kvantitativ studie bland anhöriga till boende inom kommunal äldrevård2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2293.
  Törnerud, Malin
  Sophiahemmet University.
  Känguruvård inom neonatalvården2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2294.
  Törnqvist, Hans
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Blixt, Fredrik
  Sophiahemmet University College.
  Ambulanssjuksköterskors omvårdnad av patienter med akuta buksmärtor: En kvalitativ intervjustudie2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2295.
  Törnqvist, Monita
  Sophiahemmet University College.
  Endoskoperande sjuksköterskor: En vinst för patienten?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Endoskopiska undersökningar har blivit vanligare och ökat i antal. Detta på grund av den 

  ökade livslängden. Möjligheten att behandla och att bota sjukdomar har också blivit bättre. 

  Screening av kolorektalcancer leder också till ett ökat antal patienter. De endoskopiska 

  undersökningarna har tidigare endast utförts av läkare. För att patienterna inte skall behöva 

  vänta för länge på undersökning har det införts endoskoperande sjuksköterskor runt om i 

  världen. Omvårdnaden runt de patienter som behöver genomgå endoskopiska undersökningar 

  är mycket viktig då undersökningarna kan upplevas som obehagliga och smärtsamma. 

   

  Syftet är att belysa vad som finns beskrivet angående patienttillfredsställelse och kvalité vid 

  endoskopiska undersökningar genomförda av sjuksköterskor.  

    

  Metod som valts till detta arbete är forskningsöversikt. Sammanlagt ingår 19 artiklar från 

  olika delar av världen. 

   

  Resultatet visar att patienttillfredsställelsen är god och att många patienter föredrar 

  endoskoperande sjuksköterskor. Kvalitén på undersökningarna var god och i jämförelse med 

  läkare är sjuksköterskor mer noggranna och finner flera avvikande fynd. Dock tar de 

  sjuksköterskeutförda undersökningarna längre tid i jämförelse med undersökningar utförda av 

  läkare.  

   

  Enligt denna forskningsöversikt har artiklarna i detta arbete visat att patienttillfredsställelsen 

  är god vid endoskopiska undersökningar genomförda av sjuksköterskor. Resultatet av denna 

  studie visar att sjuksköterskor genomför endoskopiska undersökningar med god kvalité och 

  med hög säkerhet för patienterna. Detta sammantaget med att väntetiderna för 

  undersökningarna kan kortas med hjälp av sjuksköterskor kan här ses en vinst för patienterna.  

   

   

 • 2296.
  Törnqvist, Monita
  Sophiahemmet University.
  Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta utifrån checklista vid endoskopiska undersökningar: en kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Endoskopiska undersökningar är vanligt förekommande vid diagnostisering av gastrointestinala sjukdomar. Checklistor för att öka patientsäkerhet vid kirurgi används runt om i världen och studier visar på goda resultat. Under år 2015 inleddes ett projekt vid ett akutsjukhus i Stockholm där en checklista implementerades med fokus på säker och personcentrerad endoskopi. Patienter har enligt lag rätt att vara delaktiga i hälso- och sjukvården samt att få en vård vilken är säker och personcentrerad. Specialistsjuksköterskan ska kunna implementera evidensbaserade forskningsresultat i det akuta omhändertagandet av patienten. En individuellt anpassad kommunikation och dialog med patient och anhöriga ska föras och patientinformationen ska förmedlas så att patientsäkerheten är god oavsett arbetsbelastning och patientflöde. Specialistsjuksköterskan ska samarbeta på ett respektfullt sätt med övrig vårdpersonal i vårdteamet och vårdkedjan. Utvärdering och uppföljning är viktiga delar vid implementering. Utifrån detta ter det sig viktigt att belysa och beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta och bedriva omvårdnad utifrån en checklista inom endoskopisk kontext.

   

  Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta utifrån Checklista för Säker och Personcentrerad Endoskopi [CSPE].

   

  Studien bygger på åtta intervjuer med sjuksköterskor vilka arbetade på endoskopienheter. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide användes. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera insamlad data.

   

  Respondenterna beskrev att arbete utifrån CSPE upplevdes ge patienterna en delaktighet på ett strukturerat sätt samt bidrog till en säker vård. Utmaningar vilka beskrevs var en mindre följsamhet till checklistan vid stress och ovana vårdteam.

   

  Införandet av CSPE verkar ha bidragit till en ökad säkerhet för patienterna. Patienternas delaktighet upplevdes ha ökat då de blivit aktivt involverade i sjuksköterskans sammanfattning inför den endoskopiska undersökningen. Utmaningar i vårdteamet angående samarbetet behöver lyftas fram och bemötas.

   

  Nyckelord: Endoskopi, checklista, personcentrerad vård, patientsäkerhet, intervjustudie

 • 2297.
  Törnström, Barbara
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Letelier, Vivi
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskors erfarenhet av möten med patienter när kommunikationshinder föreligger: en kvalitativ intervjustudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2298.
  Ugarte, Rosario
  Sophiahemmet University College.
  Äldres följsamhet avseende läkemedelsordinationer2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2299.
  Uggla, Charlotte
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Westerberg, Sara
  Sophiahemmet University College.
  Tillämpning och betydelse av känguruvård2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2300.
  Ulfsdottir, Hanna
  Sophiahemmet University.
  Bad under förlossning2016In: Reproduktiv hälsa: barnmorskans kompetensområde / [ed] Helena Lindgren, Kyllike Christensson & Anna-Karin Dykes, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 1, p. 476-481Chapter in book (Other academic)
43444546474849 2251 - 2300 of 2430
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.7
|