shh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 1 - 50 av 179
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aasa, Mari
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Larsson, Marie
  Sophiahemmet Högskola.
  Upplevelse av rapportering i samband med patientöverföring på en akutklinik2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2.
  Abdoshi, Faeza
  Sophiahemmet Högskola.
  Sjuksköterskans kunskaper och attityder i mötet med patienter med alkoholmissbruk: Forskningsöversikt2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 3.
  Abrahamsson, Marie
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Bergström, Carina
  Sophiahemmet Högskola.
  Nationellt vårdprogram "Omvårdnad vid bröstcancer 2011" Vårdprogrammets spridning, användbarhet samt plan för implementering: en enkätundersökning2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har ett paradigmskifte skett inom omvårdnad, från att ha varit ett intuitionsbaserat område till att vara evidensbaserat. Detta innebär att den enskilda sjuksköterskan integrerar de bästa tillgängliga externa bevisen för att i samråd med patienten fatta beslut om olika omvårdnadsinsatser.

  Flera studier visar dock att det är en låg användning av forskningsresultat bland sjuksköterskor i den kliniska vardagen och att införande av evidensbaserad omvårdnad i organisationer är en komplicerad och ofta långsam process.

  Avsikten med evidensbaserade vårdprogram är att samordna vårdinsatser så att alla patienter i landet skall få en likvärdig vård som är den bästa med hänsyn till tillgängliga resurser.

  I juli 2011 kom det första nationella vårdprogrammet inom cancerområdet som enbart fokuserar på omvårdnad, Nationellt vårdprogram "Omvårdnad vid bröstcancer 2011". Detta vårdprogram har med hjälp av landets Onkologiska centra skickats ut till enheter i hela Sverige som behandlar patienter med bröstcancer.

  Syftet med denna studie var att belysa spridningen och användbarheten av det nationella vårdprogrammet "Omvårdnad vid bröstcancer 2011" samt om det fanns en plan för implementering.

  Den metod som användes var en enkätundersökning. Inklusionskriteriet var chefsjuksköterskor på de 60 kliniker i Sverige som 2008-2009 rapporterade in till det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer. Totalt skickades 122 enkäter ut och svarsfrekvensen var 58 procent.

  I resultatet framkom det att 55 av 71 (77 procent) tillfrågade chefsjuksköterskor ansåg att evidensbaserade vårdprogram har stor betydelse för omvårdnaden vid cancersjukdom och 12 (17 procent) ansåg att det hade delvis betydelse. I Stockholm-Gotland regionen kände sju av åtta (88 procent) chefsjuksköterskor till vårdprogrammet. I västra regionen var det fem av 11 (45 procent) av chefsjuksköterskorna som hade kännedom om vårdprogrammet. Majoriteten av de chefsjuksköterskor som svarat på hur de vill att vårdprogrammet skall användas på deras enhet, uppger att det kommer att användas som en handbok i det dagliga arbetet. Hela eller delar av vårdprogrammet kommer att implementeras i verksamheten och det kommer även att användas som introduktionsmaterial till nyanställd personal.

  Slutsatsen av denna studie var att majoriteten av de chefsjuksköterskor som svarade på enkäten ansåg att evidensbaserade vårdprogram har stor eller delvis stor betydelse för omvårdnaden vid cancersjukdom och i stort sett alla chefsjuksköterskor (98 procent) som kände till vårdprogrammet "omvårdnad vid bröstcancer 2011" ansåg att vårdprogrammet hade fungerat/kommer att fungera som ett stort stöd i omvårdnadsarbetet med personer med bröstcancer.

 • 4.
  Adler, Marina
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Puumala, Catherine
  Sophiahemmet Högskola.
  Föräldrars uppfattning om vilken information som är betydelsefull vid det första besöket på en neonatalenhet inför en prematur förlossning2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5.
  Ahlsröd, Richard
  Sophiahemmet Högskola.
  Lustgasläckage på operationssal, tandvårdssal och förlossningssal: arbetsmiljöaspekter för sjukvårdspersonal2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6.
  Algernon, Malin
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Dahlgren, Malin
  Sophiahemmet Högskola.
  Fysisk beröring som behandlingsmetod vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Demenssjukdom innebär att hjärnceller skadas och dör vilket leder till att hjärnans funktioner bryts ned med en kognitiv funktionsnedsättning till följd. Vidare försämras vanligtvis minnet och den drabbades personlighet kan komma att påverkas. Även förmågan att kommunicera försämras och uppfattningen och förståelsen för omgivningen kan förvanskas. Det beräknas att cirka 90 procent av alla svårt demenssjuka personer någon gång drabbas av beteendemässiga och psykiska symtom. Exempel på dessa symtom kan vara agitation, aggression, ångest och sömnstörningar. Behandlingen mot beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) ska inriktas mot en individuell omvårdnad men kan kombineras med farmakologisk behandling vid behov. Det har dock visat sig att många demenssjuka personer står på kontinuerlig farmakologisk behandling och att denna saknar ordentlig effekt och leder till allvarliga biverkningar. En alternativ behandlingsmetod till den farmakologiska behandlingen skulle kunna vara fysisk beröring.

  Syfte

  Att beskriva effekter av fysisk beröring på beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD).

  Metod

  För att svara på syftet utformades föreliggande uppsats som en litteraturstudie i vilken 16 artiklar har granskats.

  Resultat

  Resultatet visar på att olika beröringsmetoder har varierande effekter på olika beteendemässiga och psykiska symtom. En förbättring av kommunikation och välbefinnande kunde också ses. Massage i olika former visade överlag på de tydligaste effekterna med en minskning av agitation och aggression, reducerade stressnivåer, förbättrad sömn, ökad kommunikation samt bättre välbefinnande som följder av behandling. Både närstående samt vårdpersonal ställde sig positiva till fysisk beröring som behandlingsmetod och uttryckte bland annat att relationen mellan givare och mottagare förbättrades.

  Slutsats

  Fysisk beröring visade på positiva effekter och skulle kunna utgöra en alternativ eller komplementär behandlingsmetod till farmakologisk behandling av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Vidare skulle beröring kunna användas i omvårdnaden av demenssjuka personer för såväl direkt symtomlindring som för att öka välbefinnande. Beröringen kan ges av såväl närstående som vårdpersonal. Vidare sågs inga tydliga bieffekter av behandlingen, dock var reaktionerna på beröring individuella vilket bör tas hänsyn till.

 • 7.
  Almersson, Camilla
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Karlsson, Cecilia
  Sophiahemmet Högskola.
  Att arbeta med heterosexuella män utsatta för våld i nära relationer: amerikansk hjälppersonals tankar och upplevelser2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Sedan 1970-talet har studier visat att män och kvinnor utövar våld i nära relationer till liknande grad. Även senare år har studier genomförts som visar att både män och kvinnor kan utöva och vara utsatta för våld i nära relationer.

  Män som blivit utsatta för våld i nära relationer söker hjälp både hos informella resurser som familj och vänner, samt hos formella resurser som hälso- och sjukvårdspersonal och hjälporganisationer. Männen upplever att de har blivit hjälpta till olika grad. Majoriteten av de män som sökt hjälp från olika hjälporganisationer upplever att organisationerna inte alls varit hjälpsamma, och många gånger har männen upplevt att de blivit dåligt bemötta.

  Syfte

  Syftet var att beskriva hur amerikansk hjälppersonal arbetar med heterosexuella män utsatta för våld i nära relationer samt deras tankar och upplevelser runt våldet.

  Metod

  Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes, varav en exkluderades. Intervjuerna transkriberades ordagrant. Materialet analyserades med metoden kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.

  Resultat

  Hjälppersonalens arbete med heterosexuella män utsatta för våld i nära relationer, samt deras tankar och upplevelser runt våldet resulterade i tre övergripande teman. Tema ett handlar om de män hjälppersonalen kommer i kontakt med. Tema två behandlar hur hjälppersonalen förhåller sig och arbetar i kontakt med män utsatta för våld i nära relationer samt hur de arbetar med ämnen runt männen. Tema tre handlar om hjälppersonalen som arbetar med männen, deras tankar och upplevelser om våldet samt om samhället och heterosexuella män utsatta för våld i nära relationer.

  Slutsats

  Hjälppersonalen mötte män som upplevde olika typer av våld, reagerade och hanterade våldet på olika sätt. Deras arbete med heterosexuella män som utsatts för våld i nära relationer bestod av direkt arbete med männen utifrån deras behov och administrativt arbete för att på diverse sätt underlätta männens hjälpsökande. En annan del av hjälppersonalens arbete bestod av att nå ut till samhället och dess olika professioner. Arbetet påverkade hjälppersonalen på varierande sätt, bland annat kunde arbetet vara givande. Starka barriärer uppgavs vara extra viktigt för att inte påverkas negativt av sitt arbete.

 • 8.
  Amsberg, Susanne
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Anderbro, Therese
  Sophiahemmet Högskola.
  Stöd baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT)2012Ingår i: Omvårdnad vid diabetes / [ed] Karin Wikblad, Lund: Studentlitteratur, 2012, 2, s. 161-178Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 9. Ancker, Thérèse
  et al.
  Gebhardt, Anja
  Andreassen, Sissel
  Sophiahemmet Högskola.
  Botond, Agnes
  Sophiahemmet Högskola.
  Tidig förlust: kvinnors upplevelse av missfall2012Ingår i: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 32, nr 1, s. 32-36Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Up to 15 percent of all diagnosed pregnancies end in miscarriage. The loss can cause deep sorrow with complex emotional reactions as a result. Research shows that women often feel alone with their experiences of miscarriage and experience a wide range of emotions. The aim of this study was to describe the mourning woman’s experiences of early miscarriage. Six women who repeatedly had undergone miscarriage at a desired pregnancy were interviewed. The interviews were semi structured and analyzed with qualitative content analysis. The findings show that the miscarriages significantly affected the women’s life. Several psychological needs were identified, of which the most important were the need to feel unconditionally understood and having people at their side who attentively listen, provide security and respect their loss. These needs were rarely met in a satisfactory manner in health care. Regarding the women’s strong emotional reactions, it is desirable to have a routinely scheduled follow-up in which the women’s entire experience of the miscarriage is taken into consideration.

 • 10.
  Anderbro, Therese
  Sophiahemmet Högskola.
  Behavior change intervention and fear of hypoglycemia in type 1 diabetes2012Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction: Individuals with type 1 diabetes require lifelong insulin supply as well as behavioral adjustments for good treatment result. Only a minority reach the goal for glycemic control set in order to reduce the risk of severe long-term complications. Interventions based on cognitive behavior therapy (CBT) have been proposed to improve diabetes-management, but evidence for its efficacy in adults with poorly controlled type 1 diabetes is sparse. One common barrier to optimal diabetes-management is fear of hypoglycemia (FOH), especially in those who have experienced severe hypoglycemic episodes. Thus there is a need for a valid and reliable instrument to assess individuals who are affected by FOH. It is also vital to identify factors associated with FOH in order to find targets for interventions to reduce fear.Aim: The overall aims of this thesis were to evaluate a CBT intervention for poorly controlled individuals with type 1 diabetes and to explore fear of hypoglycemia in an effort to gain deeper knowledge of possible targets for interventions to reduce FOH.Methods: All four studies applied quantitative designs. Study I was a randomized controlled trial in which a cognitive behavioral intervention was evaluated on poorly controlled adult persons with type 1 diabetes. Study II was a psychometric evaluation of a Swedish version of the Hypoglycemia Fear Survey (HFS) in a survey study in adult persons with type 1 diabetes. Studies III and IV were cross-sectional survey studies employed on adults with type 1 diabetes exploring disease-specific, demographic, (studies III and IV) emotional and psychosocial factors (study IV) related to FOH.Results and conclusions: Study I: The intervention group receiving CBT showed significant improvements in HbA1c, diabetes related distress, well-being, FOH, perceived stress, anxiety and depression as well as frequency in self monitoring of blood glucose. Study II: A three- factor solution was found for the Swedish version of the HFS with the dimensions Worry, Behavior and Aloneness. Cronbach’s alpha for the total scale was 0.85 and varied between 0.63 – 0.89 in the subscales. Convergent validity was also supported with moderate correlation between Swe-HFS and Swe-PAID-20. The Swe-HFS seems to be a reliable and valid instrument to measure FOH in adults with type 1 diabetes. Study III: Seven hundred and sixty- four persons (55%) responded to the questionnaire. The HFS-Worry subscale was significantly associated with frequency of severe hypoglycemia, number of symptoms during mild hypoglycemia, gender, hypoglycemic symptoms during hyperglycemia and hypoglycemic unawareness. The HFS-Aloneness subscale was significantly associated with frequency of severe hypoglycemia, number of symptoms during mild hypoglycemia, gender, frequency of mild hypoglycemia, HbA1c, hypoglycaemic unawareness and visits to the emergency room because of severe hypoglycemia. FOH proved to be more prevalent in females. Frequency of severe hypoglycemia was identified as the most important factor associated with FOH. Study IV: A total of 469 (61%) persons responded to the questionnaire. The HFS was significantly associated with The Anxiety Sensitivity Index, the Anxiety subscale of Hospital Anxiety and Depression Scale and Social Phobia Scale. Together with the disease-specific factors the regression model explained 39% of the variance. Support for a positive association between FOH and anxiety was present and previously identified gender differences were confirmed. Differences between the subgroups on factors associated with FOH were found that may have implications in developing interventions

 • 11.
  Anderbro, Therese
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Bolinder, J.
  Lins, Per-Eric
  Wredling, Regina
  Moberg, E.
  Lisspers, Jan
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet Högskola.
  Pscyhosocial aspects of fear of hypoglycemia2012Ingår i: FEND 17th Annual Conference, 2012, s. 18-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Andersson, Helene
  Sophiahemmet Högskola.
  MRSA and other resistant bacteria: prevalence, patient and staff experiences, wounds and infection control2012Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Antibiotic resistance has become a major and serious global problem in healthcare. Limited treatment options for infections caused by these organisms can lead to increased morbidity and mortality. Sweden has a low prevalence of antibiotic resistance compared to most other countries but this presents an increasing problem for society and healthcare even in Sweden. The overall aim of this thesis was to illuminate potential problems related to antibiotic resistance from different perspectives: assessing the prevalence of resistant bacteria methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and vancomycin-resistant enterococci (VRE) or other resistant bacteria, and associated wound types, patient and health staff experiences when confronted with resistant bacteria infection, and the occurrence of such infections in the nursing home environment. In the first study a total of 2172 patients admitted to hospital or as out-patient visit at a University hospital during one day were examined with the purpose to identify all wounds, wound types and wound characteristics, and to identify bacteria in all wounds, particularly MRSA, VRE and multi-resistant Gramnegative rods. Four hundred and eight (19%) patients had a total of 668 wounds. Of these, 248 wounds, from 216 patients were cultured. Two unknown MRSA-patients were identified. No patient with VRE was found and there was a low prevalence of other multi-resistant bacteria. In the second study fifteen patients with MRSA infected wounds were interviewed. The aim was to ascertain and describe patients’ knowledge, perceptions and experiences of being MRSA-positive. The interviews were analyzed according to qualitative content analysis. From the analysis three categories and one overall theme were identified. Results showed that information about the MRSA diagnosis often caused a shock-like reaction. The patients’ perception of being MRSA-positive was that it was stigmatizing like the plague or leprosy; they felt dirty and a severe threat to their environment. Fears of infecting someone else and being rejected were commonly expressed. Knowledge and empathy from staff involved in their care was crucial to optimise patients’ experiences. Staff’s needs of education to meet patients’ demands for information, and to prevent spread of antibiotic contamination was essential. In the third study eight nurses and seven assistant nurses from different hospital wards and nursing homes were interviewed regarding their experiences of caring for MRSA-positive patients. Qualitative content analysis was carried out when analysing the data and three themes were identified during the process. Stress and too high workload were factors which were described to cause concerns in the caring situation. A major concern was that nurses felt at risk of becoming infected themselves and then transmitting the infection to other patients and to family members. Knowledge and ignorance about MRSA affected the nurses’ caring; ignorance made them afraid and insecure while knowledge and understanding shaped confidence in their role as caregivers. In the fourth study 560 residents in a total of 67 wards, in nine nursing homes were investigated for prevalence of MRSA, VRE and extended-spectrum β-lactamase (ESBL) - producing Enterobacteriaceae and if carriage of resistant bacteria was related to antibiotic treatment, other risk factors and/or staff´s adherence to guidelines for infection control. In all 296 staff members were interviewed and observed. No resident was positive for MRSA or VRE. Fifteen residents were found to be ESBL-positive. Usage of antibiotics was higher in wards where ESBL-positive residents were detected and there was an indication that there was transmission of ESBL between residents. Staff´s adherence to infection control guidelines sometimes revealed shortcomings but no significant difference regarding adherence to the guidelines could be found. In conclusion: Prevalence of MRSA appears low in both hospitalized patients, out-patients and nursing home residents. Adherence to infection control guidelines among healthcare staff, however, needs further improvement. MRSA colonized patients experienced psychological pressure and stigmatization. Knowledge and empathy from staff involved in their care is crucial to optimise patients’ experiences. Staff education to meet patients' demands for information and the prevention of contamination is essential

 • 13.
  Andersson, Helene
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Lindholm, Christina
  Sophiahemmet Högskola.
  Iversen, Aina
  Giske, Christian G
  Örtqvist, Åke
  Kalin, Mats
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet Högskola.
  Prevalence of antibiotic-resistant bacteria in residents of nursing homes in a Swedish municipality: healthcare staff knowledge of and adherence to principles of basic infection prevention2012Ingår i: Scandinavian journal of infectious diseases, ISSN 1651-1980, Vol. 44, nr 9, s. 641-649Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract Background: The aims of this study were to investigate the prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycin-resistant enterococci (VRE) and extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing Enterobacteriaceae in residents living in Swedish nursing homes, and if carriage of resistant bacteria was related to antibiotic treatment, other risk factors, and/or staff's adherence to guidelines for infection control. Methods: Five hundred and sixty residents from 9 nursing homes on a total of 67 wards participated in the study and had microbiological cultures taken. Faecal samples were obtained from 495 residents (88.3%). ESBL-positive residents were followed for 2 y with repeated sampling. Two hundred and ninety-six staff members were interviewed and observed regarding familiarity with and adherence to infection control guidelines. Results: No resident was positive for MRSA or VRE. Fifteen of the residents were found to be ESBL-positive. Residents living on wards where ESBL-positive residents were identified had been treated more frequently with antibiotics (42%), compared to those on wards where no residents with ESBL were found (28%; p = 0.02). ESBL-positive Escherichia coli isolates from residents living in adjacent rooms were found to be closely genetically related when analysed by pulsed-field gel electrophoresis, indicating transmission between residents. Staff adherence to infection control guidelines sometimes revealed shortcomings, but no significant differences regarding compliance to the guidelines could be found. Conclusion: Carriage of resistant bacteria was uncommon and only ESBL-producing Enterobacteriaceae were identified in Swedish nursing homes. Usage of antibiotics was higher on wards where ESBL-positive residents were detected and there was an indication of transmission of ESBL between residents.

 • 14.
  Andersson, Kenneth
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Eklund, Anne
  Sophiahemmet Högskola.
  Interners upplevelser av akutsjukvårdens bemötande: sett ur före detta interners ögon2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Kriminalvården i Sverige har ansvaret för 4427 personer i fängelse, juli månad år 2011, och ansvarar för att de intagna har möjlighet till sjukvård. Om det finns behov för vård utanför anstalterna skall kriminalvården ombesörja transport till sådan vårdinrättning som passar behovet.

  Varje månad transporteras mer än hundra personer av kriminalvården in till sjukhus runt om i Sverige. Ibland är säkerheten så stor att eskort och frihetsberövning, i form av handfängsel, används under hela besöket. Då synliggörs personen som söker vård, och hamnar utanför resten av samhället.

  Sjuksköterskan har i sin ansvarsuppgift att värna för personer han/hon vårdar. Både etiskt och genom att skydda integriteten så att ingen tar skada. Före detta kriminella som under sin tid som intagen, är en utsatt grupp.

  Syfte

  Syftet var att beskriva före detta kriminellas upplevelser och erfarenheter av bemötande från vårdpersonal på akutsjukhus

  Metod

  Genom en induktiv ansats och kvalitativ innehållsanalys har författarna genomfört intervjuer med före detta kriminella i Stockholm. Där söktes informanter upp som hade erfarenheter av att åka till akutvård under sin tid på anstalt. Intervjuerna ljudbandades, transkriberades och bearbetades med kodning av meningsenheter som gav huvud och underkategorier efter hand som analysen genomfördes. Sex före detta interner intervjuades.

  Resultat

  De före detta intagna har upplevt att omvårdnadspersonal runt om i Sverige tar väl hand om interner, och försöker att göra det tryggt, professionellt och integritetsskyddande så långt möjligheterna finns. Det kom också fram att informanterna jämförde vården med den vård som fanns på anstalterna, vilket fick en del kritik, som kan påverka upplevelsen i vården utanför anstalten.

  Utsattheten som beskrevs låg i att bli sedd av andra vårdsökande på akuten, men när informanten jämför upplevelsen över tid, fanns det under frihetsberövandet också ett behov i att leva upp till rollen som kriminell, och att informanten idag ser med andra ögon på den erfarenheten.

  Slutsats

  Denna studie visar att vårdpersonal, i de före detta kriminellas uppfattning, lever upp till sin opartiskhet och inte visar några fördomar. De behandlar alla patienter efter den roll och förmåga de har på sjukhuset och iakttar människans egenvärde när de bemöter dem. Vårdpersonal på sjukhusen respekterar den utsatta människan utan att göra påverkan på sin omvårdnad och försöker stödja de intagna genom att förstärka individens rätt till god vård.

 • 15.
  Andersson, Sonja
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Bäärnhielm, Åsa
  Sophiahemmet Högskola.
  Urologpatienters skattning av information och delaktighet: en enkätstudie2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16.
  Arenhammar, Sabina
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Pauna, Cassandra
  Sophiahemmet Högskola.
  Livssituationen hos personer med bipolär sjukdom: en litteraturstudie2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 17.
  Aronsson, Evelina
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Eriksson, Linda
  Sophiahemmet Högskola.
  Den bröstcancerrelaterade mastektomins inverkan på unga kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Bröstcancer är i västvärlden en vanlig cancerform hos kvinnor och behandlas bland annat med hjälp av kirurgi. Det finns olika typer av kirurgisk behandling av bröstcancer och vilken som blir aktuell bestäms utifrån indikation och i samråd med patienten. Bland dessa kirurgiska metoder återfinns mastektomin, som innebär ett avlägsnande av hela bröstet. Brösten är en central del i både den psykiska och den fysiska sexualiteten hos de flesta kvinnor och symboliserar i många kulturer kvinnlighet och moderskap.

  Syfte

  Studiens syfte var att beskriva vilken effekt en mastektomi till följd av en bröstcancerdiagnos kan ha på den unga kvinnans kroppsuppfattning och sexualitet.MetodStudien genomfördes som en forskningsöversikt. Sökningar i tre databaser resulterade i fjorton artiklar som inkluderas i resultatet. Forskningsetiska överväganden har gjorts.

  Resultat

  En bröstcancerdiagnos innebar ofta förändringar till det sämre vad gäller den drabbades upplevelse av kvinnlighet och sexualitet. De drabbade kvinnorna kände saknad och sorg över sitt förlorade bröst och de kände sig bekymrade över sin kropp som de ofta upplevde hade förändrats till det sämre. Den sexuella funktionen till följd av cancerbehandlingen som sådan uppgavs också vara försämrad vilket bidrog till ett försämrat sexliv.

  Slutsats

  Efter en bröstcancerrelaterad mastektomi drabbas kvinnor ofta av en försämrad kroppsuppfattning och sexualitet jämfört med före ingreppet. En eventuell partners åsikter har betydelse för kvinnans välbefinnande och förnöjsamhet relaterad till kroppsuppfattning och sexualitet. En förändrad kroppsuppfattning till följd av en mastektomi är den vanligaste orsaken till sexuell dysfunktion. Det är viktigt att vårdpersonal ser till individen, eftersom det är hon som kommer att få leva med konsekvenserna av en mastektomi.

 • 18.
  Asmelash, Semainesh
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Baltra, Marlene
  Sophiahemmet Högskola.
  Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) och akupressur som komplementära alternativa smärtbehandlingsmetoder: forskningsöversikt2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 19.
  Asplin, Nina
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Wessel, Hans
  Marions, Lena
  Georgsson Öhman, Susanne
  Sophiahemmet Högskola.
  Pregnant women's experiences, needs, and preferences regarding information about malformations detected by ultrasound scan2012Ingår i: Sexual & reproductive healthcare : official journal of the Swedish Association of Midwives, ISSN 1877-5764, Vol. 3, nr 2, s. 73-8Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: The aim of the study was to explore pregnant women's experiences of received information in relation to fetal malformation detected on ultrasound.

  METHOD: An exploratory descriptive design was used. Semi-structured interviews with women who continued their pregnancy and women who chose to terminate were audiotaped, the information pathway described, and the text subjected to qualitative content analysis.

  RESULTS: Most of the women who expected a baby with an abnormality experienced the information given as insufficient, often misleading, conflicting, or incoherent, and sometimes negative. Important factors for interaction between women and caregivers were timing, duration, and manner of the initial dialog and ongoing support. Positive interactions improved the women's ability to understand the information, fostered feelings of trust and safety which reduced their anxiety.

  CONCLUSION: Women expressed dissatisfaction both regarding the care-givers' methods of giving information and apply for information from different specialists and continuity. The study highlights important factors which may be helpful to the professionals for improving the information to this vulnerable group of women.

 • 20.
  Assine, Nicole
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Gustafsson, Jaqueline
  Sophiahemmet Högskola.
  Se mig som en individ- inte som en diagnos: en litteraturstudie om personers upplevelser av bemötande från vårdpersonalen2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 21.
  Astros, Josefin
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Eriksson, Matilda
  Sophiahemmet Högskola.
  Alkoholberoendes och alkoholmissbrukares upplevelser av bemötande i den svenska sjukvården2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Överkonsumtion av alkohol är ett vanligt problem i Sverige och ett beroende eller missbruk av alkohol kan orsaka både kroppslig och själslig skada hos individen. Därför påträffas personer som överkonsumerar alkohol ofta inom den svenska sjukvården. Tidigare forskning har visat att vårdpersonal har fördomar gentemot dessa personer och att personalens attityder och fördomar kan påverka bemötandet. Samtidigt har alla rätt till vård på lika villkor, oavsett vad de har för problem.

  Syfte

  Studiens syfte var att beskriva hur personer med alkoholberoende eller alkoholmissbruk upplever sig bli bemötta inom svensk sjukvård.

  Metod

  För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ metod. Nio personer med nuvarande eller tidigare alkoholberoende eller alkoholmissbruk intervjuades. Intervjumaterialet sammanställdes och analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Alla deltagare i denna studie hade både bra och dåliga upplevelser av bemötande inom den svenska sjukvården. Under intervjuerna framkom att ett personcentrerat bemötande och noggrannhet från personalens sida fick informanterna att känna sig sedda och uppleva bemötandet som bra. Då personalen sett bortom alkoholproblemen och behandlat informanterna på samma villkor som andra patienter har vårdmötet blivit tryggt och ömsesidig respekt har uppstått.

  Misstänksamhet och nonchalans upplevdes som dåligt bemötande, men kunde i vissa fall enligt informanterna själva ha berott på deras eget beteende. Dåligt bemötande och brist på respekt, oavsett från vilken sida, har lett till negativa upplevelser och att en del personer senare undvikit att söka vård.

  Slutsats

  Slutsatsen är att alkoholberoendes och alkoholmissbrukares upplevelser av bemötande varierar från individ till individ, och att det beror på vad personen själv klassar som bra eller dåligt bemötande. Det mest centrala för att bemötandet ska ses som bra är att det är personcentrerat, och att inte alkoholproblemen tar all fokus. Alkoholberoendes och alkoholmissbrukares eget agerande och förhållningssätt gentemot vårdpersonalen påverkar också bemötandet.

 • 22. Avelin, Pernilla
  et al.
  Hildingsson, Ingegerd
  Davidsson-Bremborg, Anna
  Rådestad, Ingela
  Sophiahemmet Högskola.
  Make the stillborn baby and the loss real for the siblings: parents' advice on how the siblings of a stillborn baby can be supported2012Ingår i: Journal of Perinatal Education, ISSN 1058-1243, EISSN 1548-8519, Vol. 21, nr 2, s. 90-98Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study aimed to investigate parents' advice to other parents on the basis of their own experiences of siblings' taking leave of a stillborn sister or brother. The study was a Web questionnaire study of 411 parents. The thematic content analysis resulted in two categories: "Make the stillborn baby and the loss real for the siblings" and "Take the siblings' resources and prerequisites into account." Parents' advised that siblings should see and hold the stillborn baby and, thus, be invited and included into the leave-taking process with respect to the siblings' feelings, resources, and prerequisites. Based on these findings, professional caregivers can usefully be proactive in their approach to facilitate and encourage the involvement of siblings.

 • 23.
  Axell, Karin
  Sophiahemmet Högskola.
  Gravida kvinnor och typ 1-diabetes: stress, oro och välbefinnande under graviditetens trimestrar2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 24.
  Axelsson, Lena
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Randers, Ingrid
  Sophiahemmet Högskola.
  Jacobson, Stefan H
  Klang, Birgitta
  Living with haemodialysis when nearing end of life2012Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 26, nr 1, s. 45-52Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AIMS AND OBJECTIVES: The aim of this study was to describe and to elucidate the meanings of being severely ill living with haemodialysis when nearing end of life.

  INTRODUCTION: To have end stage renal disease and to be treated with maintenance haemodialysis implies being dependent on lifelong treatment. Several studies have reported that these patients suffer a high symptom burden and an impaired quality of life due to both disease and treatment. In the dialysis unit, where the focus is on handling technology and maintaining life, end of life care may be neglected or overlooked. Nevertheless, mortality rates show that about one-fourth of patients in haemodialysis care are in their last year of life.

  DESIGN: A qualitative interpretative design was used.

  METHODS: Serial qualitative interviews over a period of 12 months were conducted with eight patients (aged 66-87). Altogether text of 31 interviews was interpreted using a phenomenological hermeneutical method in three phases. The study is ethically approved.

  FINDINGS: The structural analysis resulted in 11 subthemes and thereafter the following three themes were formulated; being subordinate to the deteriorating body, changing outlook on life and striving for upheld dignity. The comprehensive interpretation revealed that being severely ill living with haemodialysis near the end of life means living with suffering simultaneously with reconciliation and well-being. Further, the meanings are understood as intertwined with being old.

  CONCLUSIONS: Findings contribute to an increased awareness of the complexities of these patients' life worlds and their meanings, and thus of the importance to listen to their experiences and their understandings. Findings suggest that to integrate the philosophy of palliative care in haemodialysis units may improve care for patients who are living with haemodialysis and approaching the end of their lives.

 • 25.
  Axelsson, Lena
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Randers, Ingrid
  Sophiahemmet Högskola.
  Lundh Hagelin, Carina
  Sophiahemmet Högskola.
  Jacobson, Stefan H
  Klang, Birgitta
  Thoughts on death and dying when living with haemodialysis approaching end of life2012Ingår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 21, nr 15-16, s. 2149-59Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AIMS AND OBJECTIVES: To describe inner thoughts and feelings relating to death and dying when living with haemodialysis approaching end of life.

  BACKGROUND: Patients who undergo maintenance haemodialysis suffer a significant symptom burden and an impaired quality of life. The high mortality rate in these patients indicates that about one-fourth of them are in their last year of life, suggesting the presence of death and dying in the haemodialysis unit.

  DESIGN: A qualitative descriptive design was used. Methods.  A total of 31 qualitative interviews were conducted with eight patients (aged 66-87) over a period of 12 months. Qualitative content analysis was used to analyse data.

  RESULTS: The analysis revealed 10 subthemes that were sorted into three main themes. Being aware that death may be near comprises being reminded of death and dying by the deteriorating body, by the worsening conditions and deaths of fellow patients, and by knowing haemodialysis treatment as a border to death. Adapting to approaching death comprises looking upon death as natural, preparing to face death, hoping for a quick death and repressing thoughts of death and dying. Being alone with existential thoughts comprises a wish to avoid burdening family, lack of communication with healthcare professionals and reflections on haemodialysis withdrawal as an hypothetic option.

  CONCLUSIONS: Living with haemodialysis approaching, the end of life involves significant and complex existential issues and suffering, and patients are often alone with their existential thoughts.

  RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: Nurses and other healthcare professionals in haemodialysis settings need to combine technical and medical abilities with committed listening and communication skills and be open to talking about death and dying, with sensitivity to individual and changeable needs.

 • 26.
  Balanych, Olga
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Kunets, Maria
  Sophiahemmet Högskola.
  Patienters erfarenheter av elektrokonvulsiv behandling: en litteraturbaserad studie2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 27.
  Bartholomäus, Christian
  Sophiahemmet Högskola.
  Personalens följsamhet till basala hygienriktlinjer: ett förbättringsarbete2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste komplikationerna som drabbar sjukhusvårdade patienter. Antalet patienter som är smittade med multiresistenta bakterier ökar, inte enbart i hälso- och sjukvården utan också i samhället. Som multiresistenta bakterier räknas MRSA, VRE samt ESBL vilka kräver speciell vård på enkelrum samt särskilda förhållningsregler bland patienter och vårdpersonalen. Vårdrelaterade infektioner medför ett stort lidande för patienten, förlänger tiden patienten är inneliggande på sjukhus och orsakar årligen stora ekonomiska kostnader för samhället. Syftet med arbetet var att studera personalens följsamhet till de basala hygienriktlinjerna före och efter interventioner på en uppvakningsavdelning på ett sjukhus i Mellansverige.

 • 28.
  Berggren, Ulrika
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Peterson Frid, Malin
  Sophiahemmet Högskola.
  Patientundervisning vid hjärtsvikt: en forskningsöversikt2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd som innebär att hjärtat inte kan försörja kroppen med nödvändig mängd blod. I västvärlden är hjärtsvikt ett vanligt förekommande tillstånd och med en prevalens på mellan två till tre procent klassificeras hjärtsvikt som ett folkhälsoproblem. Behandlingen av hjärtsvikt innefattar både farmakologiska och icke-farmakologiska metoder. Låg följsamhet hos patienter med hjärtsvikt är ett omfattande problem då upp emot 80 procent av patienterna inte är följsamma till behandlingsordinationer. Detta ger negativa konsekvenser för såväl individ som samhälle i form av försämring av tillståndet, sämre upplevd livskvalitet och större ekonomiska kostnader. Patientundervisning är ett viktigt medel för vårdpersonalen för att införliva kunskap till patienten för att på så vis även öka följsamheten.

  Syfte

  Syftet var att beskriva hur patientundervisning kan öka följsamheten hos patienter med hjärtsvikt.

  Metod

  För att besvara syftet har en forskningsöversikt utförts där artiklar om ämnet sökts i databaserna PubMed och CINAHL. Vidare har även manuella sökningar utförts. Totalt har 18 artiklar inkluderats i föreliggande forskningsöversikt. Samtliga inkluderade artiklar är kvalitetsbedöma av författarna enligt ett modifierat bedömningsunderlag samt granskade av en etisk kommitté.

  Resultat

  Resultatet visade att patientundervisning hade varierande effekt för följsamhet av både farmakologisk och icke-farmakologisk behandling hos patienter med hjärtsvikt. Patientundervisning kunde ske på olika vis och bäst effekt hade patientundervisning som gavs till patienten i dennes hem eller på hjärtsviktsmottagningar. Kontinuerlig patientundervisning påvisade bättre effekter för följsamheten än patientundervisning vid enstaka tillfällen. Motstridiga resultat för följsamheten påträffades av patientundervisning via telefonkontakt med en sjuksköterska. Undervisning av anhöriga gav ökad kunskap hos dem, dock påverkade inte detta patientens nyttjande av vård. Patientundervisning som envägskommunikation i form av video gav en viss förbättring av följsamheten medan sådan undervisning via CD-rom inte visade på några positiva effekter.

  Slutsats

  Patientundervisning till patienter med hjärtsvikt hade många olika upplägg vilka hade varierande effekt på följsamheten. Det främsta fyndet i föreliggande studie var att kontinuerlig patientundervisning från vårdpersonal gav de största vinsterna för följsamheten. Framförallt patientundervisning under hembesök från en sjuksköterska och patientundervisning på hjärtsviktsmottagningar gav positiva effekter på följsamheten. Minst effektivt för ökad följsamhet var patientundervisning vid enstaka tillfällen och patientundervisning endast då patienten var inneliggande på sjukhus.

 • 29.
  Bergkrantz, Lovisa
  Sophiahemmet Högskola.
  Effekter och upplevelser av dans- och rörelseterapi inom hälso- och sjukvården2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: användandet av och intresset för komplementär- och alternativmedicin har under de senaste decennierna ökat i världen och i Sverige vilket innebär en utmaning för framtidens hälso- och sjukvård. Komplementär- och alternativmedicin (KAM) består av en mängd olika metoder/terapier. En huvudkategori av KAM är de kroppsliga- själsliga terapierna som fokuserar på interaktionen mellan hjärnan, själen och kroppen. Till denna kategori hör dans- och rörelseterapi. Sjuksköterskor har en positiv inställning till och en öppenhet inför användandet av KAM, dock anser de att de inte har tillräcklig kunskap inom området. För att möta framtidens utmaningar behöver sjuksköterskor ny kunskap om de komplementära metoderna. Dans- och rörelseterapi kan ses som ett potentiellt komplement till traditionell medicinsk behandling för flera olika patientgrupper och kunskap om denna komplementära terapi kan därför vara av betydelse för sjuksköterskan. Syfte: syftet med denna studie var att undersöka effekten och upplevelser av dans- och rörelseterapi inom hälso- och sjukvården. Metod: en litteraturbaserad studie genomfördes för att uppnå syftet. 15 artiklar inkluderades från databaserna PubMed, Cinahl, AMED, PsychInfo och IIPS samt från manuella sökningar. Resultat: tre områden med effekter och upplevelser av dansen framkom efter granskning av de 15 inkluderade artiklarna. Områdena var psykologiska effekter, fysiologiska effekter och relation mellan psyke och kropp. Slutsats: de psykologiska effekterna utgjorde den större delen av resultatet och rörde någon form av välmående som ökat välbefinnande, ökad livskraft och livsenergi. Även psykologiska effekter som förändrat beteende och minskad psykologisk stress framkom. En väsentlig del av de psykologiska effekterna visade en förhöjd livskvalitet och även emotionella effekter. De fysiologiska effekterna som framkom rörde främst balans, hållning, ökad rörlighet och ett fysiskt välbefinnande. Skilda resultat rörande förändring av stresshormoner och fysisk prestation framkom. Slutligen visade en del av resultatet att dansen skapade en relation mellan patienternas psyke och kropp. Bristen på stora randomiserade kontrollerade studier försvårade utvärderingen av dans- och rörelseterapins effekter.

 • 30.
  Bergstedt, Sara
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Dahlin, Charlotta
  Bröstcancer och sexualitet: med inriktning på hormonell behandling2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor idag och var tionde kvinna drabbas någon gång av sjukdomen. Genetiska faktorer kan öka risken för att drabbas av bröstcancer. Tidig menarche och sen menopaus hör även de till riskfaktorerna. De behandlingsmetoder för bröstcancer som finns tillgängliga är kirurgisk behandling, strålbehandling, cytostatika, hormonpreparat samt annan medicinsk behandling. Indikationen för hormonell behandling är om tumörcellerna har östrogenpositiva receptorer på sin cellyta. Hormonell behandling innefattar i huvudsak Tamoxifen och aromatashämmare. Kvinnor som genomgår en behandling med hormonpreparat kan uppleva typiska biverkningar som liknar de som uppkommer vid menopausen såsom vallningar och svettningar, torra och sköra slemhinnor i underlivet, fatigue, nedsatt sexuell lust samt dysparenui (smärta vid samlag). Sexualiteten berör våra djupaste känslor och bidrar till njutning och lycka. Det sexuella behovet är individuellt men är en essentiell del i människors hälsa. Vårdpersonal måste ha kunskap om sexualitet för att kunna ge denna patientgrupp råd om hur man kan främja den sexuella hälsan under behandlingsperioden. Livskvalitet är ett individuellt fenomen. Samma sjukdom, symtom och behandling kan därför upplevas olika av olika individer. Livskvalitet beror på många faktorer, varav sexualiteten är en av dem.Syfte Syftet var att undersöka hur kvinnor som får hormonell behandling mot bröstcancer upplevde sin sexualitet.

  Metod: En forskningsöversikt gjordes i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). Totalt inkluderades 14 vetenskapliga artiklar i studiens resultat. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara originalartiklar samt granskade enligt Ulrich.

  Resultat: Resultatet visade att den hormonella behandlingen påverkade kvinnans sexualitet. Hormonpreparaten gav biverkningar i form av exempelvis dysparenui, nedsatt sexuell lust samt torra slemhinnor i vagina och detta ledde ofta till att kvinnornas sexuella aktivitet minskade. Sjuksköterskan ansåg att diskussionen om sexualitet var en del av sjuksköterskans profession. Trots detta togs ämnet inte upp i den omfattning det borde vilket delvis kan bero på okunskap och osäkerhet inom området. En försämrad sexuell hälsa bidrog även till en sämre livskvalitet hos patienterna.

  Slutsats: Hormonell behandling för kvinnor med bröstcancer påverkar kvinnans sexualitet i olika grad. Biverkningar av behandlingen kan leda till att kvinnan får en försämrad livskvalitet. Vårdpersonal måste ha kunskap om hur behandling och diagnos kan påverka kvinnans sexulitet.

  Nyckelord: Breast neoplasms, Endocrine Therapy, Sexuality, Nursing, Quality of Life

 • 31.
  Björk, Ida
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Jonsson, Angelica
  Sophiahemmet Högskola.
  Att påverka och att påverkas: en intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av möten med patienter på beroendemottagningar2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 32. Björklund, Ulla
  et al.
  Marsk, Anna
  Levin, Charlotta
  Georgsson Öhman, Susanne
  Sophiahemmet Högskola.
  Audiovisual information affects informed choice and experience of information in antenatal Down syndrome screening: a randomized controlled trial2012Ingår i: Patient Education and Counseling, ISSN 0738-3991, E-ISSN 1873-5134, Vol. 86, nr 3, s. 390-395Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To evaluate the effects of an information film on making an informed choice regarding Down syndrome screening, and women's knowledge and experiences of information. METHODS: Randomized controlled trial including 184 women in the intervention group and 206 controls recruited from maternity units in Stockholm, Sweden. The intervention was an information film presented as a complement to written and verbal information. Data were collected via a questionnaire in gestational week 27. Three different measures were combined to measure informed choice: attitudes towards Down syndrome screening, knowledge about Down syndrome and Down syndrome screening, and uptake of CUB (combined ultrasound and biochemical screening). RESULTS: In the intervention group 71.5% made an informed choice versus 62.4% in the control group. Women in the intervention group had significantly increased knowledge, and to a greater extent than the control group, experienced the information as being sufficient, comprehensible, and correct. CONCLUSIONS: An information film tended to increase the number of women who made an informed choice about Down syndrome screening. Participants were more satisfied with the information received. PRACTICE IMPLICATIONS: Access to correct, nondirective, and sufficient information is essential when making a choice about prenatal diagnostics. It is essential with equivalent information to all women.

 • 33.
  Björndahl, Isabell
  Sophiahemmet Högskola.
  Värdegrundens betydelse i mötet med boende inom kommunal omvårdnad2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  God vårdkvalitet skapas i mötet mellan boende och personal. För att förbättra vården för den äldre tillsatte regeringen en värdighetsutredning som resulterade i förslag på hur äldreomsorgen ska förändras så att äldre personer, så långt det är möjligt, ska kunna leva utifrån sin identitet och personlighet. Den äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Statens offentliga utredningar [SOU] utkom med betänkandet "Värdigt liv i äldreomsorgen" (SOU 2008:51) där olika förslag ges på hur kommunen, och personalen, ska arbeta för att säkra vården för den äldre personen som bor på särskilt boende. Då sjuksköterskan hittills inte har haft något instrument för detta, kan de förslag som ges förbättra vården för den äldre.

  Syfte

  Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård definierar begreppet värdegrund, och hur de tillämpar värdegrunden i mötet och omvårdnaden med äldre personer som bor i särskilt boende.

  Metod

  Studien bygger på 11 kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor som arbetade inom kommunal regi. Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Resultatet visar att sjuksköterskorna har många kunskaper om värdegrunden. Av de 11 sjuksköterskor som intervjuades använde sig alla av någon eller flera delar i värdegrunden i sitt arbete med den boende. Alla hade förslag på vad värdegrunden är, även om förslagen var lite olika.

  Ur analysen framkom tre teman, "definition av värdegrund", "arbeta efter värdegrund" samt "innehåll i värdegrund" med kategorierna bemötande, respekt, autonomi, etik, empati, delaktighet och reflektion.

  Slutsats

  Sjuksköterskorna arbetar efter en humanistisk människosyn, men verkar vara omedvetna om detta. De arbetar efter värdegrunden, men på ett obestämt sätt då de inte vet vad värdegrunden innehåller. Däremot är det flera punkter som ingår i "Värdigt liv i äldreomsorgen" (SOU 2008:51) som ingen av sjuksköterskorna berör.

 • 34.
  Blomberg, Sofia
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Schmidt, Lina
  Sophiahemmet Högskola.
  Är nästa patient en man eller kvinna?: transpersoners upplevelse av den svenska hälso- och sjukvården2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 35.
  Boman, Ulla
  Sophiahemmet Högskola.
  Betydelsen av stödjande omvårdnad under förlossningen: en forskningsöversikt2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 36.
  Borg, Åsa
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Hilding, Ida
  Sophiahemmet Högskola.
  Kommunikation med barn på akutmottagning2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Inom sjukvården är det grundläggande med en fungerande kommunikation, då det ger förutsättningar för en god omvårdnad. Kommunikation innebär bland annat överföring av information. Alla patienter har rätt till information om procedurer och åtgärder, vilket även gäller då patienterna är barn. Genom information kan barnet göras delaktigt i vården och ges möjlighet till medbestämmande, vilket kan leda till ökad trygghet och att barnet får en bättre förståelse för sin sjukdom. Vidare ska den information som ges vara individanpassad. Detta innebär vid samtal med barn bland annat att språket bör anpassas utifrån barnets ålder och mognadsnivå, både sett till vad som sägs samt hur det sägs. Glädje, humor och lek har lyfts fram som betydelsefulla delar av kommunikation med barn, samt ärlighet. Vidare är det för ett barn inte sällan förknippat med rädsla att besöka sjukhus. Rädsla kan påverka hur villigt barnet är att prata och lyssna, vilket är något som bör beaktas. Om besöket dessutom sker under stressade former, som på en akutmottagning, kan situationen te sig än mer skrämmande. Under ett akut sjukhusbesök är dessutom barnets föräldrar ofta närvarande, vilket ibland kan vara till hjälp i kommunikationen med barnet men i somliga fall även påverka den negativt. Genom att ta hänsyn till nämnda faktorer och att uppmärksamma att kommunikation med barn skiljer sig från att kommunicera med vuxna kan barnets behov tillgodoses på bästa sätt.

   

  Syfte

  Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att kommunicera med barn på akutmottagning.

   

  Metod

  Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie och sju sjuksköterskor på olika barnakutmottagningar i Stockholms län intervjuades. Samtliga sjuksköterskor arbetade under studien på en barnakutmottagning och hade minst två års erfarenhet av barnsjukvård.

   

  Resultat

  Under intervjuerna framkom ett antal yttre faktorer som påverkar kommunikationen med barn, däribland barnets hälsotillstånd, ålder och mognadsnivå, sinnesstämning och mottagningens arbetsbelastning. Då informanterna beskrev hur de kommunicerar med barn framkom bland annat att de anpassar språket, väljer vilka ord de använder, är ärliga, involverar barnet, är medvetna om kroppsspråk och ibland använder hjälpmedel. Föräldrar är nästan alltid med i vårdsituationen vilket upplevdes viktigt att ta hänsyn till. Föräldrarna kan verka både som en resurs och som ett hinder för sjuksköterskan i kommunikationen med barnet.

   

  Slutsats

  Kommunikation i vårdsituationer med barn är grundläggande. I studien framkom vikten av att anpassa språket till barnets mognadsnivå, både med avseende på vad som sägs och hur det sägs. Sådant som kan skrämma barnet bör undvikas. Sjuksköterskan bör i alla lägen vara ärlig i sin kommunikation med barnet. Det visade sig även att barn som är rädda i många fall är mindre kommunikativa. Av denna anledning är det viktigt att uppmärksamma och hantera barns rädsla på akutmottagningen, och där kan föräldrarna vara en resurs.

 • 37.
  Bringsäter, Emelie
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Sameephan, Chiraporn
  Sophiahemmet Högskola.
  Hur personer påverkas av att leva med MRSA: en litteraturstudie2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 38.
  Broman, Carina
  Sophiahemmet Högskola.
  Riskfaktorer för kirurgiska sårinfektioner efter neurokirurgiska sårinfektioner efter neurokirurgiska operationer: en forskningsöversikt2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 39.
  Burbeck, Anna
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Sundmark, Annie
  Sophiahemmet Högskola.
  I skuggan av schizofreni: närståendevårdare till personer med schizofrenidiagnos2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Schizofreni är en psykossjukdom med långvarig duration som kommer och går i skov. Det är oftare män än kvinnor som drabbas och de insjuknar vanligtvis i övre tonåren, kvinnor något senare. Gränsen mellan schizofreni och andra psykoser är svårdragen. Gemensamt för schizofreniformerna är en bristande kontakt med omvärlden, affektiva störningar, tankestörningar och "jag-störning", hallucinationer, vanföreställningar och autism.

  Psykisk sjukdom drabbar både patient och de som står dem nära. Personer med schizofren diagnos har ofta svårt att klara vardagen, närstående behöver finnas till hands för att ge såväl praktiskt som emotionellt stöd. De blir på detta sätt vårdare för den sjuke och hjälper genom vardagen.

  Syfte

  Att utifrån ett närståendeperspektiv beskriva upplevelser och behov för närstående till personer med schizofrenidiagnos.

  Metod

  En litteraturstudie har använts för att besvara frågeställningar och syfte. Sökningar i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO har gjorts samt manuell sökning. Sammanlagt har 18 artiklar inkluderats i resultatet.

  Resultat

  Utifrån artiklarna fann författarna fyra olika huvudteman: Närståendes upplevelse av insjuknandet. Närståendes upplevelse av förändrade relationer och behov av stöd i dessa. Närståendes behov av stöd. Närståendes behov av information och utbildning.

  Närstående känner att de inte blir hörda eller tagna på allvar av vårdpersonal. De känner ofta stor börda och samhällets fördomar. Relationerna inom närmaste familjen förändras och omdefinieras med risk för överdrivet engagemang av någon närstående. Närståendevårdare känner oro för framtiden och upplever att de inte får tillräckligt med stöd och information.

  Slutsats

  Resultatet av studien visar att närstående upplever bemötandet i vården som bristfälligt. De känner sig åsidosatta och att vårdpersonal inte tar dem på allvar. De upplever även att de blir skuldbelagda av vårdpersonal för sjukdomens utbrott. De önskar utbildning för egen del men även för samhället i stort. De vill ha kunskap för att lättare kunna hantera vardagen.

 • 40.
  Byhlin, Lovisa
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Walentynovicz, Fanny
  Sophiahemmet Högskola.
  Anhörigas upplevelse av att leva med en tonåring med missbruksproblemmatik2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  I Sverige sker en ökning av Cannabis bruk bland tonåringar. Rapporter uttrycker oro över att tonåringar kommer att bli beroende. Bakom varje tonåring finns anhöriga, föräldrar eller syskon, som kan utveckla ett medberoende. Medberoende personer låter sig ofta styras av personen som missbrukar och tappar därför många gånger fokus på sig själv och sitt eget välbefinnande. Genom livsvärldsteorin betonas människans upplevelser och erfarenheter i hennes dagliga liv. Om livsvärldsperspektivet används i vården blir inriktningen på de anhörigas perspektiv naturligt för vårdpersonalen och de anhörigas situation och behov uppmärksammas.

   

  Syfte

  Syftet är att belysa anhörigas upplevelser av att leva med en missbrukande tonåring.

   

  Metod

  Genom en forskningsöversikt redovisar studien det nuvarande kunskapsläget om hur anhöriga upplever det att leva med en missbrukande tonåring. Sammanlagt 14 artiklar har kritiskt granskat och därefter analyserats och sammanställts till ett resultat i enlighet med Forsberg och Wengströms (2008) beskrivning.

   

  Resultat

  Föräldrar till missbrukande tonåringar förnekar många gånger tidiga tecken på missbruksproblematik och inser inte allvaret förrän problemet är väl etablerat. Föräldrar skuldbelägger sig själva för sina barns problem och upplever ofta skam till följd av samhällets dömande åsikter. Missbrukaren får ett förändrat beteende och livsstil. Stöld och hot förekommer både inom och utanför familjen. Syskon påverkas av missbrukarens beteende och upplever ilska och rädsla. Många gånger hamnar syskon i skymundan för missbrukaren och deras behov kommer ofta i andrahand. Missbruksproblematiken inverkar på hela familjen och resulterar ofta i upplevelser av stress, isolering och förstörda familjerelationer.

   

  Slutsats

  Anhöriga upplever skuld, skam, rädsla, sorg och lidande i vardagen med den missbrukande tonåringen, med försämrad livskvalitet och hälsa som följd. Vården måste uppmärksamma anhörigas livssituation och erbjuda vård och stöd för att hjälpa denna utsatta grupp. Forskning kring ämnet har visat sig vara mycket begränsad och behöver därför kompletteras ytterligare.

 • 41.
  Bååth Landar, Cecilia
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Lassar Berg, Annika
  Sophiahemmet Högskola.
  Omvårdnadsåtgärder som förbättrar livskvaliteten efter en hjärtinfarkt samt det sociala stödets betydelse för livskvaliteten2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 42.
  Carlsson, Sara
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Felipe Stenberg, Janni
  Sophiahemmet Högskola.
  Antidepressiv behandling: en beskrivning av patienters erfarenheter.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 43.
  Choudhary, Pirjo
  Sophiahemmet Högskola.
  Vårdhundens betydelse för personer med olika demenssjukdomar2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Demenssjukdomar ökar i hela världen. De resurser som är avsatta för behandling och omhändertagande av personer med demenssjukdom är knappa. Nya alternativa metoder måste tas i bruk och de skall vara kostnadseffektiva. Olika slag av sällskapsdjur, bland annat hundar, har börjat användas i sjukvården som ett komplement till annan behandling inom bland annat demensvården.

  Syftet var att belysa vårdhundens betydelse för personer med demenssjukdom.

  En forskningsöversikt genomfördes som metod. De vetenskapliga artiklarna söktes fram i tre olika databaser och genom manuell sökning. Sammanlagt inkluderades sexton stycken artiklar i resultatet.

  Resultatet visade att vårdhunden minskade agiterat beteende och oro samt ledde till förbättring av emotionella och fysiologiska funktioner. Vidare visade resultatet att livskvalitet höjdes och att det sociala engagemanget ökade.

  Slutsatsen var att det är viktigt att hälso- och sjukvården har kunskap om att vårdhunden har en positiv påverkan på personer med demenssjukdom.

 • 44.
  Davidsson, Ulrika
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Craig, Caroline
  Sophiahemmet Högskola.
  Patienters upplevelser av och kunskap om förmaksflimmer: en forskningsöversikt2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En viktig del av omvårdnadsarbetet för sjuksköterskor bestod av att informera patienter i all behandling och vård vid förmaksflimmer. Kunskaper om, och förståelser av patienternas upplevelser, var nödvändigt för att förbättra patientsäkerheten och öka patientens delasktighet.

  Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av och kunskap om förmaksflimmer.

  Metoden för denna studie var en forskningsöversikt. Artikelsökningen genomfördes under oktober-december 2011 i databaserna SveMed,PubMed,Cinahl samt genom manuell sökning. Totalt inkluderades 15 artiklar i resultatet.

  Resultatet visade att patienters kunskap om förmaksflimmer och behandlingsåtgärder var bristfällig.

  Slutsatsen var att patienter med diagnosen förmaksflimmer hade bristfälliga kunskaper om tillståndet och dess behandlingsåtgärder. Omhändertagandet av patienter med tydliga rekommendationer, kompletterande skriftlig information skulle kunna förbättras.

 • 45. Debacker, Michel
  et al.
  Hubloue, Ives
  Dhondt, Erwin
  Rockenschaub, Gerald
  Rüter, Anders
  Sophiahemmet Högskola.
  Codreanu, Tudor
  Koenig, Kristi L
  Schultz, Carl
  Peleg, Kobi
  Halpern, Pinchas
  Stratton, Samuel
  Della Corte, Francesco
  Delooz, Herman
  Ingrassia, Pier Luigi
  Colombo, Davide
  Castrèn, Maaret
  Utstein-style template for uniform data reporting of acute medical response in disasters2012Ingår i: PLoS currents, ISSN 2157-3999, Vol. 4, s. e4f6cf3e8df15a-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: In 2003, the Task Force on Quality Control of Disaster Management (WADEM) published guidelines for evaluation and research on health disaster management and recommended the development of a uniform data reporting tool. Standardized and complete reporting of data related to disaster medical response activities will facilitate the interpretation of results, comparisons between medical response systems and quality improvement in the management of disaster victims.

  METHODS: Over a two-year period, a group of 16 experts in the fields of research, education, ethics and operational aspects of disaster medical management from 8 countries carried out a consensus process based on a modified Delphi method and Utstein-style technique.

  RESULTS: The EMDM Academy Consensus Group produced an Utstein-style template for uniform data reporting of acute disaster medical response, including 15 data elements with indicators, that can be used for both research and quality improvement.

  CONCLUSION: It is anticipated that the Utstein-style template will enable better and more accurate completion of reports on disaster medical response and contribute to further scientific evidence and knowledge related to disaster medical management in order to optimize medical response system interventions and to improve outcomes of disaster victims.

 • 46.
  Demirok, Serife
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Dimitrova, Tsvetoslava
  Sophiahemmet Högskola.
  Kvinnors kropssuppfattning och sexualitet efter genomgången mastektomi2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och cirka 7000 kvinnor drabbas av sjukdomen varje år i Sverige. Trippeldiagnostik som består av en klinisk undersökning, mammografi och cellprovtagning är en metod som hjälper att tidigt upptäcka cancern. Vanligaste behandlingsformen är kirurgi som omfattar olika typer, till exempel bröstbevarande kirurgi och mastektomi. Diagnosen bröstcancer kan leda till försämrat välbefinnande respektive försämrad fysiskt, emotionell och social funktion som i sin tur kan leda till en traumatisk kris. Kvinnors kroppsuppfattning förändras efter genomgången mastektomi vilket lämnar en påminnelse om sjukdomen i form av ett permanent ärr. Sexualitet innebär känslor om den egna kroppen, intresse för sexuella aktiviteter, behovet av partner och beröring, samt möjligheter att delta i tillfredsställande sexuella aktiviteter. Den egna lusten är även en del av sexualiteten. Sexualitet är en viktig del av personens identitet. När kvinnan förlorar det ena eller båda brösten kan det betyda för henne att hon förlorar en del av sin könsidentitet.

  Syfte

  Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet efter genomgången mastektomi på grund av bröst cancer.

  Metod

  Som metod valdes en litteraturöversikt för att besvara studiens syfte. Datainsamlingen utfördes i databaserna PubMed och Cinahl samt genom manuell sökning. Artiklarna omfattade kvinnor som genomgått bröstcanceroperation på grund av bröstcancer. Totalt inkluderades 18 vetenskapliga artiklar i resultatet som kvalitetsgranskades och sammanställdes i en matris.

  Resultat

  Mastektomerade kvinnor upplevde stark negativ påverkan efter operationen gällande kroppsuppfattning och sexualitet. Amputation av bröstet störde kvinnors kroppsuppfattning vilket orsakade en negativ inställning mot deras egen kropp och utseende samt gjorde en påminnelse av sjukdomen. Kvinnor hade sämre kroppsuppfattning och sexualitet samt lägre socialfunktion efter mastektomi. De undvek att träffa människor, kände sig mindre fysisk och sexuell attraktiva och var missnöjda med kroppen både när de var klädda och/eller nakna. Brist på sexuella relationer orsakade separation.

  Slutsats

  Kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet påverkades negativ efter genomgången mastektomi. Bortoperation av bröstet orsakade känslan om mindre attraktivitet och kvinnlighet vilket lett till bristande relationer med partnern och även separation hos en del av kvinnor. Även olika kirurgiska metoder hade olika påverkan på kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet.

 • 47.
  Di Leo, Anette
  Sophiahemmet Högskola.
  Patienters upplevelse av information i samband med akut bukkirurgi2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 48.
  Dolk, Alma
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Lundin, Ida
  Sophiahemmet Högskola.
  Livskvalitet hos personer med Irritable Bowel Syndrome2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 49. Domeisen Benedetti, Franzisca
  et al.
  Raijmakers, Natasja JH
  Bragg, Colin
  Galushko, Maren
  Jorge, Margarita
  Lundh Hagelin, Carina
  Sophiahemmet Högskola.
  Popa Velea, Ovidiu
  Romotzky, Vanessa
  Schuler, Stefanie
  Mason, Stephen
  Lindqvist, Olav
  OPCARE9: how to develop junior researchers in palliative care projects2012Ingår i: European Journal of Palliative Care, ISSN 1352-2779, E-ISSN 1479-0793, Vol. 19, nr 3, s. 127-130Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 50.
  Ebersjö, Christina
  Sophiahemmet Högskola.
  Kangaroo mother care - faktorer av betydelse för implementering och tillämpning av KMC på en neonatalavdelning: En forskningsstudie2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
1234 1 - 50 av 179
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf